งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ผลการดำเนินงานPMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 17 มกราคม 2554

2 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
รหัส แนวทางการดำเนินงาน 5.1 ความผูกพันของบุคลากร HRP 1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ 2 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้งด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ 3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ในส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

3 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
รหัส แนวทางการดำเนินงาน 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล HRP 4 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผลในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 5 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถและอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มีประสิทธิผล)

4 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)มีความเป็นระบบ(ระบุระยะเวลา ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) แนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ) มีประสิทธิผล(ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ)

5 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน นำแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

6 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทาง การปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ(การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ) ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)

7 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP1 ส่วนราชการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผล การดำเนินการที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์การ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภายใน แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ แนวทาง/กระบวนการ (การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ)มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

8 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP2 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ ละรหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีประสิทธิผล (ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การประเมินความผูกพันของบุคลากร)

9 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP2 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร)ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

10 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP2 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ(การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ(การประเมินความผูกพันของบุคลากร)ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ(การประเมินความผูกพันของบุคลากร)อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/กระบวนการ(การประเมินความผูกพันของบุคลากร)

11 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP2 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อ การดำเนินงานที่สำคัญของส่วนราชการเพื่อกำหนดโอกาสในการปรับปรุงทั้ง ด้านบุคลากรและผลลัพธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภายใน แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ แนวทาง/กระบวนการ (การประเมินความผูกพันของบุคลากร) มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

12 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน 1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมฯ ปี 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรกรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การ 3. มีหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 4. มีคู่มือการดำเนินการฝึกอบรมการประเมินและการติดตามผลการฝึกอบรม มีตัวชี้วัดผลงานในกระบวนงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 5. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและคำนวณต้นทุนผลผลิตในการฝึกอบรม 6. มีแผนการพัฒนาผู้บริหารโดยการฝึกอบรมหน่วยงานภายนอกและการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชาระดับต้น /ผู้อำนวยการโครงการ 7. มีการประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะขอบุคลากร และวางแผนพัฒนารายบุคคล ทั้งเป็นทางการ(Classroom) และไม่เป็นทางการ (Non Classroom )และกำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 8. มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยการนำระบบการจัดการความรู้ ซึ่งมีแผนประจำปีชัดเจนอย่างต่อเนื่องทุกปี (ใช้ข้อมูลจริงจากการสำรวจวิเคราะห์ วิจัยรวมทั้งการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมในปีที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรม / แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีฯลฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการ) แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

13 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน N มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน ขาดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2554 และแผน 2555 – 2556 ที่ระบุ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความเป็นระบบ(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) มีแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีประสิทธิผล(ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) 13

14 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน เผยแพร่แนวทางการดำเนินการผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และนำแนวทางที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมทั้งขยายผลการดำเนินการไปสู่หน่วยงานต่างๆภายในกรมอย่างครอบคลุม ทั่วถึง นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน นำแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

15 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y มีการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) 1. มีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมทุกโครงการ 2. มีการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวมทุกปี เพื่อสรุปผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการทุกปี 3. มีการจัดทำแบบประเมินในการพัฒนาที่จัดให้กับบุคลากรภายนอก เช่น เกษตรกร ยุวชลกร กลุ่มผู้ใช้น้ำฯลฯ 4. มีการประเมินและวางแผนเตรียมกำลังคนเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่จะสูญเสีย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ด้วยทุนศึกษาต่างประเทศใน 12 ปี ข้างหน้าด้วยทุนการศึกษา 5. มีการประเมินและสรุปบทเรียนผลการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์การทุกปี 6. นำผลการประเมินไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการ มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)ตามที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)

16 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP3 ส่วนราชการมีการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร รวมทั้งระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและ ผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ใน ส่วนราชการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน Y แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 1.แผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2.การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกันทั้งด้านการกำหนดแนวทาง การนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการดำเนินการ 3.การดำเนินการของทุกหน่วยงานมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน 4.แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความ สำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 มีแผน KM เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ หมวด 6 มีการดำเนินตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับหน่วงงานภายในองค์กร แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร)มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่างๆ แนวทาง/กระบวนการ(การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร/ผู้บริหาร) มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

17 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP4 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า)ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า)มีความเป็นระบบ(ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบและระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน) แนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า)มีประสิทธิผล(ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า)

18 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP4 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียว นำแนวทาง/กระบวนการ(แผนการสร้างความก้าวหน้า) ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

19 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP4 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ (แผนการสร้างความก้าวหน้า) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า)

20 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP4 กรม : ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอย่างมีประสิทธิผล ในสายงานหลัก ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภายในองค์กร แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่าง ๆ แนวทาง/กระบวนการ (แผนสร้างความก้าวหน้า) มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

21 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP5 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) A คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) ที่ครอบคลุมตามประเด็นที่กำหนดของคำถามในแต่ละรหัสอย่างครบถ้วน แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีความเป็นระบบ (ระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีประสิทธิผล (ระดับความสามารถที่แนวทาง/กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจสะท้อนผ่านตัวชี้วัด) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำหนดแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

22 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP5 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) D คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลาการให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง)ไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอน นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลาการให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียม บุคลาการให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน นำแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลาการให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) ไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

23 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP5 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) L คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน มีการประเมินและกำหนดแนวทางการปรับปรุงของแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีการปรับปรุงแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) ตามแนวทางที่วางไว้ มีการเรียนรู้แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลาการให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) อย่างสม่ำเสมอ การสร้างนวัตกรรมในแนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

24 คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน
HRP5 กรม : ส่วนราชการมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามรถ และอัตรากำลัง ตลอดจนมีการบริหารบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (จังหวัด : ส่วนราชการมีระบบการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทักษะระหว่างบุคลากรภายในจังหวัดที่มี ประสิทธิผล) I คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับหน่วยงานภายในองค์กร แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์หัวข้อต่าง ๆ แนวทาง/กระบวนการ (การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง) มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

25 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google