งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน
กรมประมง

2 ความก้าวหน้า 1. สำรวจข้อมูลเกษตรกร เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขึ้นทะเบียน 14,952 ฟาร์ม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ผ่านการรับรอง CoC, GAP และ มกษ ,385 ฟาร์ม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ขอการรับรองแล้ว 3,567 ฟาร์ม

3 ความก้าวหน้า 2. เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินฟาร์ม 281 คน
2.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 60 คน 2.2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 221 คน 3. เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์และเคมี 5 คน 3.1 หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน จำนวน 1 คน 2.2 ผู้ตรวจประเมิน จำนวน 4 คน

4 ความก้าวหน้า 4. เตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินสุขลักษณะระบบ HACCP โรงงาน 46 คน - หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน 19 คน - ผู้ตรวจประเมิน 27 คน 5. กรมประมงจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.1 การจ้างเหมาช่วง (Sub-Contact) สำหรับหน่วยตรวจรับรอง 5.2 การทดสอบผลวิเคราะห์สำหรับหน่วยทดสอบ 6. คำนวณต้นทุนผลผลิตในการตรวจประเมินฯ

5 ความก้าวหน้า 7. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 8. จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และการตรวจสุขลักษณะระบบ HACCP โรงงาน จำนวน 5 หลักเกณฑ์ 9. สำรวจข้อมูลฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9.1 ฟาร์มขนาดใหญ่ 50 ไร่ขึ้นไป ร้อยละ ฟาร์มขนาดกลาง ไร่ ร้อยละ ฟาร์มขนาดเล็ก น้อยกว่า 16 ไร่ ร้อยละ 51.9

6 รูปแบบและแผนการถ่ายโอนภารกิจ กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
รูปแบบและแผนการถ่ายโอนภารกิจ กรณีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 1. ฟาร์มขนาดใหญ่ (ปี 57) เกษตรกรจ่ายทั้งหมด 2. ฟาร์มขนาดกลาง (3 ปี) กรมประมงสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งในช่วง 3 ปีแรก ปีที่ 4 เกษตรกรรับผิดชอบงบประมาณทั้งหมด 3. ฟาร์มขนาดเล็ก (5 ปี) กรมประมงสนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวนในระยะ 3 ปีแรก และสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งในช่วง 2 ปีหลัง ปีที่ 6 เกษตรกรรับผิดชอบเองทั้งหมด

7 รูปแบบและแผนการถ่ายโอนภารกิจ กรณีห้องปฏิบัติการ
งานตรวจสุขลักษณะระบบ HACCP โรงงาน 143 โรงงาน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์และเคมี 2,040 ตัวอย่าง 3 โรงงานผลิตภัณฑ์แช่แข็ง กระป๋องและพื้นเมือง 289 ราย

8 แผนและงบประมาณการถ่ายโอนภารกิจกรมประมง
(หน่วย: ล้านบาท) ขนาดฟาร์ม ปีงบประมาณ 57 58 59 60 61 รวม ใหญ่ กลาง 28.05 56.10 เล็ก 77.85 38.93 311.41 105.9 367.51

9 ตารางสรุปข้อมูลการถ่ายโอนกรมประมง
รายการ จำนวน จำนวนผู้ตรวจประเมิน (คน) Lead Auditor Auditor รวม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (ตัวอย่าง) 2,040 1 12 13 การตรวจวิเคราะห์โรงงาน (โรง) 143 19 27 46 การตรวจมาตรฐานฟาร์ม (ฟาร์ม) 15,000 130 33 163


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายโอนภารกิจ ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google