งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการทบทวนความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการทบทวนความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการทบทวนความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2551
03/04/60 สรุปผลการทบทวนความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2551 1

2 เป้าหมายรวมขององค์การ
พันธกิจ และกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ “…” ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ “...” เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการจัดการน้ำเสีย สามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนได้ 18 แห่ง ภายในปี 2551 สามารถบำบัดน้ำเสียตามเป้าหมายที่กำหนดได้ 17.2 ล้าน ลบม. ใน 18 พื้นที่ ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่ ราชการกำหนดในปี งบประมาณ 2551 เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเกณฑ์ที่ ครม.กำหนดในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ94 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีกฎระเบียบขององค์กรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและบุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้กฏระเบียบได้อย่างถูกต้อง

3 ตารางประเมินความเสี่ยงและเกณฑ์วัดระดับความรุนแรง
5 4 3 2 1 5 10 15 20 25 4 8 12 16 20 ความรุนแรงของ ผลกระทบ 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 ความเป็นไปได้ในการเกิด จะกำหนดนโยบายกับความเสี่ยงในช่วงสีหรือช่วงคะแนนต่าง ๆ อย่างไร

4 1.Strategic ด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยง (Risk) SR01/ การพัฒนาและขยายบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย L1 x I4 = 4 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) SR01.1M3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร อปท. และหน่วยงานกำกับดูแล มาตรการควบคุม (Existing Control) ทำแผนจัดเตรียมข้อมูล อปท./สำรอง อปท. ที่จะประสานการเข้าร่วมบริหารฯ เสริมไว้แทน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ อปท. (เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/ประเพณี) ประสานงานกับ อปท. ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดตามดูแล อปท. อย่างต่อเนื่องสอบถามสถานการณ์ เพื่อเตรียมการแก้ไข สรุปรายงาน ปัญหา ข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขได้เหมาะสม รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการ มีการร่วมกำหนดแผนในระดับกระทรวง สำนักงบประมาณ และให้ อปท. มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 1 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) SR01.2M5 การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสียกับ อปท. มาตรการควบคุม (Existing Control) อจน. เข้าไปมีบทบาทการบริหารจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่ขั้นตอนการทำแผนในระดับพื้นที่ การของบประมาณร่วมกัน จนถึงการดำเนินงาน (เช่น อ้อมน้อย อ้อมใหญ่) L5 x I3 = 15 2 มาตรการเพิ่มเติม : จัดตั้งคณะทำงานศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย และ จัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

5 2.Operation ด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยง (Risk) OR01/ ประสิทธิภาพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) SR01.1M1 บุคลกร ด้านเทคนิคไม่เพียงพอ มาตรการควบคุม (Existing Control) ขออนุมัติ จากกรรมการบริหารให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ฝึกอบรมบุคลากรด้านอื่นให้มีความรู้ด้านเทคนิค จ้าง Outsource L5 x I3 = 15 1 มาตรการเพิ่มเติม : เร่งรัดให้มีการบรรจุบุคลากรด้านเทคนิค L5 x I3 = 15 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) OR01.2M3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าO&Mไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ มาตรการควบคุม (Existing Control) ประชุมติดตามงานทุกเดือน จัดทำระบบรายงานผลการปฎิบัติงานของโครงการแบบ Online เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของโครงการทั้งหมด 2 มาตรการเพิ่มเติม : กวดขันให้เจ้าหน้าที่โครงการรายงานข้อมูลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินเข้าระบบ Online

6 3.Financial ด้านการเงิน
ความเสี่ยง (Risk) FR01/ ไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย L5 x I5 = 25 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) FR01.2M3 บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจรับงานจ้างขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(Competency) มาตรการควบคุม (Existing Control) ปรึกษาหารือกับงานปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสม ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 1 มาตรการเพิ่มเติม : แต่งตั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ ลักษณะงานจ้างและการบริหารสัญญา กำหนดให้มีศูนย์รวมในการควบคุม การให้คำปรึกษางานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย -บรรจุบุคลากรด้านด้านเทคนิคและอัตราทดแทน

7 3.Financial ด้านการเงิน
ความเสี่ยง (Risk) FR01/ ไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย L5 x I5 = 25 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) FR01.4M3 เริ่มดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ มาตรการควบคุม (Existing Control) ภายนอก - ประสาน อปท. ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผน ภายใน มีแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการดำเนินโครงการ มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ 2 มาตรการเพิ่มเติม : -นำเสนอปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินโครงการ -กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินโครงการ -จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการ

8 4.Compliance ด้านกฎระเบียบ
ความเสี่ยง (Risk) CR01/ เกิดคดีความหรือการกระทำอันขัดต่อกฎระเบียบของ อจน. L5 x I3 = 15 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) CR01.1M1 บุคลากร อจน. มีความรู้ในเรื่องกฏหมายและกฏระเบียบไม่เพียงพอ มาตรการควบคุม (Existing Control) ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ 1 มาตรการเพิ่มเติม : -จัดให้มีคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และควบคุมกฎระเบียบด้านต่าง ๆ -จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและกฏระเบียบ L3 x I3 = 9 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) CR01.2M1 บุคลากรด้านกฏหมายไม่เพียงพอ มาตรการควบคุม (Existing Control) นำเสนอขออนุมัติอัตรากำลังด้านกฏหมายเพิ่มเติม 2


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการทบทวนความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google