งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ระยะ 1 ปี และ 4 ปี

2 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1 ปี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ปี
หัวข้อ ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1 ปี ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4 ปี

3 รักษาสิ่งแวดล้อม - กำหนดมาตรฐาน การผลิต สร้างสังคมที่ดี
Conceptual Framework : Department for White Society, Green Environment and Golden Economy สร้างสังคมที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดี ของ ปชช. พัฒนาเศรษฐกิจ หารายได้เข้า ปท. พัฒนาผู้ประกอบการ รักษาสิ่งแวดล้อม - กรมสรรพสามิต : เพื่อคุณภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ส่งเสริม/สนับสนุน กองทุนเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ที่ดี ของสังคม กำหนดมาตรฐาน การผลิต มาตรการ ทางการคลัง ทางด้านภาษี

4 LOX-ZWG JLLW ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต : Department for White Society, Green Environment and Golden Economy 2552 1 พัฒนาสังคม Society Clean Society Clear Environment Thriving Economy Competitive Economy White Society Green Environment Golden Economy Better Society Improved Environment บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม 2 รักษาสิ่งแวดล้อม Resource บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 3 สร้างความมั่งคั่งให้ระบบเศรษฐกิจ New Economy จัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง ชัดเจน และเป็นธรรม Key success measurement ระดับการบริโภคสินค้าทำลายสุขภาพและสินค้าฟุ่มเฟือยในระดับที่เหมาะสม ระดับการเพิ่มของสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ระดับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ SRN Model 4

5 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี : 2552
วิสัยทัศน์ : Department for Thriving Economy, Better Society, and Improved Environment เป็นองค์กรที่จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการคลัง พัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้กับประเทศ 2. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม และการอนุรักษ์พลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ปราบปรามเพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

6 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี
1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ปราบปราม เพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม ตัวชี้วัด 1. ระดับรายได้ภาษีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 2. ระดับรายได้ภาษีเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร 3. ประเภทสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 4. ระดับรายได้ภาษีจากสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 5. ระดับผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย

7 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี
2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับสากล 2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการให้บริการ ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง 3. ระดับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4. ระดับการเพิ่มขึ้นของการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

8 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี
3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดสรรถนะของบุคลากรให้ตอบสนองต่อภารกิจของกรม 2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูง 2. ระดับความสำเร็จของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของบุคลากร 3. ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อภารกิจของกรมมาปฏิบัติได้จริง 4. ระดับความสำเร็จการพัฒนาบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง 5. ระดับความสำเร็จการจัดทำการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล Individual Development Plan

9 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 1 ปี
4. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและระเบียบของกรม 2. ระดับความสำเร็จการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัยและวิชาการของกรม 3. ปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายหลักของกรม 4. ร้อยละของปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาขยายผลและแปลงสู่การปฏิบัติ

10 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี : 2553-2556
วิสัยทัศน์ : Department for Competitive Economy, Clean Society, and Clear Environment เป็นองค์กรเพื่อเพิ่มส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และ รักษาสิ่งแวดล้อมให้ใสสะอาด พันธกิจ : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้กับประเทศ 2. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อยกระดับคุณภาพสังคม 3. ใช้กลไกทางภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ปราบปรามเพื่อฐานะการคลังที่ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน 3. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

11 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน/ปราบปรามให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เป้าประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2. เพื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม ตัวชี้วัด 1. ระดับรายได้ภาษีที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 2. ระดับรายได้ภาษีเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร 3. ประเภทสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 4. ระดับรายได้ภาษีจากสินค้าและบริการที่จัดเก็บใหม่ 5. ระดับผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย

12 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี
2. พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับสากล 2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการให้บริการ ตัวชี้วัด 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ระยะเวลาการให้บริการ 3. ระดับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี
3. การพัฒนากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างกรมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างกรมให้ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและระเบียบของกรม 2. ระดับความสำเร็จการจัดตั้งสำนักวิจัยและวิชาการของกรม 3. ปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาใช้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายหลักของกรม 4. ร้อยละของปริมาณงานวิจัยและงานวิชาการที่นำมาขยายผลและแปลงสู่การปฏิบัติ

14 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต วิสัยทัศน์ 4 ปี
4. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป้าประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาขีดสรรถนะของบุคลากรให้ตอบสนองต่อภารกิจของกรม 2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร 2. ระดับความสำเร็จของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนของบุคลากร 3. ระดับความสำเร็จของการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อภารกิจของกรมมาปฏิบัติได้จริง 4. ระดับความสำเร็จการพัฒนาบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google