งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม
เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเพชรนิยม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ผลิตโดย

2 แนวคิด ที่มา ปัญหา บริบท สภาพ ความต้องการ
จากปัญหาการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม โดยครูสอนแบบบรรยาย และยกตัวอย่างประกอบบนกระดาน ทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจการเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ผลที่ตามมาก็คือ นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบไม่ได้ ครูผู้สอนคิดว่าน่าจะมีสื่อประกอบการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ มีความสนุกเพลิดเพลิน และมีความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน

3 นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม

4 ที่มาของการพัฒนานวัตกรรม
ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนของนักเรียน

5 ขั้นตอน การระบุปัญหา (problem) การกำหนดจุดมุ่งหมาย (objective)
การศึกษาข้อจำกัดต่างๆ (constraints) การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (innovation) การทดลองใช้ (experimentation) การเผยแพร่ (dissemination)

6 ประโยชน์ของการนำวัตกรรมไปใช้
1. ครูผู้สอนได้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม สูงขึ้น 2. เป็นการกระตุ้น พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเรื่องอื่นต่อไป

7 การจัดป้ายนิเทศในโรงเรียน แนะนำในเว็บไซด์โรงเรียน
การเผยแพร่ การจัดป้ายนิเทศในโรงเรียน แนะนำในเว็บไซด์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน

8 การเข้าสู่โปรแกรม

9

10

11

12

13

14

15

16 สรุปผลคะแนนผู้เรียน

17 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google