งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หน้าหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ทศนิยม แบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

2 แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 1. ส่วนที่เราแรงเงาคิดเป็นทศนิยมเท่าไร ก. 0.2 ข. 0.4 ค. 0.6 ง. 0.8

3 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

4 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

5 แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ส่วนที่แรงเงาในข้อใดแสดงทศนิยม 0.3 ก. ข. ค. ง.
ข้อ2 แบบทดสอบก่อนเรียน 2. ส่วนที่แรงเงาในข้อใดแสดงทศนิยม 0.3 ก. ข. ค. ง.

6 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

7 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

8 แบบทดสอบก่อนเรียน 3. นุชมีเหรียญบาท 10 เหรียญ ให้ฝน 5 เหรียญ
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 3. นุชมีเหรียญบาท 10 เหรียญ ให้ฝน 5 เหรียญ ให้ฝนคิดเป็นทศนิยมเท่าใด ก. 0.2 ข. 0.3 ค. 0.4 ง. 0.5

9 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

10 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

11 แบบทดสอบก่อนเรียน 4. ข้อใดถูกต้อง ก. 0.8 < 0.9 ข. 6.0 < 0.6
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 4. ข้อใดถูกต้อง ก < 0.9 ข < 0.6 ค < 2.3 ง < 0.2

12 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

13 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

14 คิดน้ำหนักรวมเป็นกิโลกรัม
แบบทดสอบก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 5. ซื้อผักคะน้า 2 กก. ผักบุ้ง 5 ขีด คิดน้ำหนักรวมเป็นกิโลกรัม ก ขีด ข ขีด ค กิโลกรัม ง กิโลกรัม

15 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

16 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

17 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เมื่อกำหนดรูปภาพซึ่งแบ่งเป็น 10 ส่วน หรือ ส่วนเท่าๆ กัน พร้อมทั้งระบายสีหรือแรเงาส่วนที่ต้องการให้ สามารถเขียนเป็นทศนิยมหรือแรเงา และอ่านทศนิยมได้ 2. สามารถเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง และสองตำแหน่งโดยอาศัยรูปภาพ และใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้ กลับหน้าหลัก

18 การเปรียบเทียบทศนิยม
เนื้อหาบทเรียน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง ทศนิยม รูปทศนิยมและคำอ่าน การเปรียบเทียบทศนิยม กลับหน้าหลัก

19 เนื้อหาบทเรียน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 0.3
รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป เท่ากับ จำนวนเต็ม คือ 1 ส่วนที่แบ่งเป็น 10 ส่วนนั้น เท่ากับแบ่งจำนวนเต็ม 1 ออกเป็น 10 ส่วน จำนวนที่ระบายสีนั้น จึงมีค่าน้อยกว่า 1 ซึ่งเขียนใน รูปทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น ถ้าระบายสี 3 ช่อง เขียนเป็น 0.3 0.3 อ่านว่า ศูนย์จุดสาม

20 เข้าใจแล้วนะคะ...ดูหน้าต่อไปคะ
ทศนิยมสองตำแหน่ง เนื้อหาบทเรียน รูปสี่เหลี่ยม 3 รูป แบ่งเป็นรูปละ 10 ส่วน เท่าๆกัน ส่วนที่แรเงาเป็น 2 รูป กับอีก 8 ใน 10 ของรูป เขียนในรูปทศนิยม คือ 2.8 อ่านว่า สองจุดแปด เข้าใจแล้วนะคะ...ดูหน้าต่อไปคะ 2.8 อ่านว่า สองจุดแปด

21 พวกเราอ่านทศนิยมเป็นแล้ว
รูปทศนิยมและคำอ่านแสดงส่วนที่แรเงาของรูป ดีใจเลย... พวกเราอ่านทศนิยมเป็นแล้ว 0.4 อ่านว่า ศูนย์จุดสี่ 0.6 อ่านว่า ศูนย์จุดหก

22 การเปรียบเทียบทศนิยม
0.7 0.6 ดังนั้น 0.7 > 0.6 0.7 มากกว่า 0.6

23 แบบทดสอบหลังเรียน 1. ซื้อผักคะน้า 2 กก. ผักบุ้ง 5 ขีด คิดน้ำหนัก
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 1. ซื้อผักคะน้า 2 กก. ผักบุ้ง 5 ขีด คิดน้ำหนัก รวมเป็นกิโลกรัม 2.0 ขีด ขีด 2.5 กิโลกรัม กิโลกรัม ก. ข. ค. ง. ตั้งใจทำดีๆ นะคะ

24 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

25 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

26 แบบทดสอบหลังเรียน 2. ส่วนที่แรงเงาในข้อใดแสดงทศนิยม 0.3 ก. ข. ค. ง.

27 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

28 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

29 แบบทดสอบหลังเรียน 3. ข้อใดถูกต้อง ก. 0.8 < 0.9 ข. 6.0 < 0.6
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 3. ข้อใดถูกต้อง ก < 0.9 ข < 0.6 ค < 2.3 ง < 0.2

30 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

31 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

32 แบบทดสอบหลังเรียน 4. นุชมีเหรียญบาท 10 เหรียญ ให้ฝน 5 เหรียญ
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 4. นุชมีเหรียญบาท 10 เหรียญ ให้ฝน 5 เหรียญ ให้ฝนคิดเป็นทศนิยมเท่าใด ก. 0.2 ข. 0.3 ค. 0.4 ง. 0.5

33 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

34 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

35 แบบทดสอบหลังเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 5. ส่วนที่เราแรงเงาคิดเป็นทศนิยมเท่าไร ก. 0.2 ข. 0.4 ค. 0.6 ง. 0.8

36 ถูกต้อง...เก่งมาก ทำข้อต่อไปนะคะ

37 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำนะคะ

38 คุณครูอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
ผู้จัดทำ คุณครูอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 กลับหน้าหลัก

39 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ
ที่ปรึกษา นายเอลวิส โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google