งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
วิยดา เหล่มตระกูล

2 เหตุผลในการปรับเปลี่ยน แนวทางการวัดและประเมินผล
เหตุผลในการปรับเปลี่ยน แนวทางการวัดและประเมินผล แนวคิดของการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ข้อจำกัดของวิธีการประเมินแบบเดิม

3 ความหมาย การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน จากการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่กระทำ ในสถานการณ์เหมือนชีวิตจริงหรือใกล้เคียง แล้วนำข้อมูลนั้นมาสังเคราะห์ และตีความเพื่อนำมาใช้ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

4 ข้อดีของการใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ผลของการประเมินแสดงถึงความรู้ความสามารถของ นักเรียนได้อย่างแท้จริง ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยพัฒนาการสอนของครู ลดภาระของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและ การประเมิน

5 กรอบการออกแบบการประเมิน
ผลที่คาดหวัง : สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้/ทำได้ (จุดประสงค์ปลายทาง) จุดประสงค์ กระบวนการ ผลผลิต ตัวบ่งชี้ผลที่คาดหวัง: นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมใดจึงจะถือว่าบบรลุผลที่คาดหวัง (จุดประสงค์นำทาง) ภาระงาน/กิจกรรมหลัก: ครูจะสอน/จัดกิจกรรมเช่นใดให้นักเรียนบรรลุตามผลที่คาดหวัง ชิ้นงาน: สิ่งใดที่จะสะท้อนว่านักเรียนบรรลุผลตามที่คาดหวัง เกณฑ์การให้คะแนน: ครูจะสื่อสารเพื่อบอกผู้อื่นได้อย่างไรว่านักเรียนบรรลุผลสำเร็จแล้ว

6 เกณฑ์การประเมิน (RUBRIC)
เครื่องมือการให้คะแนนที่มีการระบุเกณฑ์ประเมิน ชิ้นงาน และคุณภาพของชิ้นงานในแต่ละเกณฑ์

7 ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การประเมิน
ระบุคุณลักษณะของชิ้นงานที่มีคุณภาพดี และชิ้นงานที่มีคุณภาพต่ำ ระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ จากคุณลักษณะของชิ้นงานที่มีคุณภาพดี บรรยายลักษณะของชิ้นงานที่ดีที่สุดและมีคุณภาพต่ำที่สุดก่อน แล้วจึงบรรยายลักษณะที่อยู่ระหว่างกลาง

8 รูปแบบของเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงาน โยมีคำอธิบายลักษณะของงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน (3-6 ระดับ) เกณฑ์การประเมินแบบแยกองค์ประกอบ (Analytic Rubric) พิจารณาจากองค์ประกอบย่อยของงาน โดยกำหนดแนวทางการให้คะแนนของแต่ละองค์ประกอบย่อยไว้อย่างชัดเจน

9 การประเมินคุณลักษณะ (A)
องค์ประกอบหลักของคุณลักษณะ เป้าหมายของความรู้สึกต่างๆ ของบุคคล ทิศทาง แนวทางความคิด/ความรู้สึกทางบวก/ทางลบ ความเข้ม ระดับความมากน้อยของความรู้สึก

10 คุณลักษณะด้านจิตวิทยาที่จะวัด
ความสนใจ ความรู้สึกชื่นชอบกิจกรรมหนึ่งมากกว่ากิจกรรมอื่น เจตคติ ระดับความมากน้อยของความรู้สึก + / - ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ค่านิยม สิ่งที่บุคคล/สมาชิกในสังคมยึดถือและยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญสำหรับตน

11 องค์ประกอบของทัศนคติ
ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก แนวโน้มในการทำพฤติกรรม

12 ตัวอย่าง แบบสำรวจทัศนคติต่อการอ่าน
โปรดทำเครื่องหมาย / หรือ หน้าข้อความต่อไปนี้ ) ฉันชอบอ่านหนังสือ ) การอ่านหนังสือทำให้ฉันรู้กว้างขึ้น ) ฉันมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือ ) ฉันชอบเล่าเรื่องที่อ่านให้เพื่อนฟัง ) เมื่อฉันอ่านหนังสือแล้ว ฉันสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้ ) ฉันชอบอ่านหนังสือหลากหลายประเภทนอกเหนือจากที่ครูสั่ง สรุปผลการประเมิน ผ่าน ( 4 ข้อขึ้นไป) ไม่ผ่าน (ต่ำกว่า 4 ข้อ)

13 ตัวอย่างแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการสรุปประเด็นของนักเรียน
จากการเรียนในวิชา ท่านมีลักษณะตรงกับพฤติกรรมในข้อใดมากที่สุด โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่กำหนดให้ ) จดคำบรรยายขออาจารย์ทุกคำพูด หรือละเอียดเท่าที่จะทำได้ ) นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียวให้เข้าใจโดยไม่ค่อยจดบันทึกอะไรเลย ) จดเฉพาะสาระที่อาจารย์เขียนบนกระดานหรือฉายบนแผ่นโปร่งใส ) สรุปประเด็นจากการฟังบรรยายแล้วค่อยจดลงสมุด ) ยืมสมุดจดงานของเพื่อนมาลอกหรือถ่ายสำเนา สรุปผลการประเมิน ผ่าน (เลือกตอบข้อ 4) ไม่ผ่าน (ไม่เลือกตอบข้อ 4)


ดาวน์โหลด ppt การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google