งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

2 ที่มาของปัญหาสุขภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรม
ชุมชนขาดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ รัฐสวัสดิการ วิถีชีวิตที่เร่งรีบ สิ่งปนเปื้อนทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

3 มุมมองพัฒนาระบบสุขภาพ
พัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านองค์ความรู้คู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน พัฒนาระบบสุขภาพทุกกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม พัฒนามุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ

4 ทุนดีๆที่มีอยู่ ผู้นำ / ท้องถิ่นสนับสนุนระบบพัฒนาสุขภาพ
สถานบริการสุขภาพในพื้นที่มีความพร้อม ชุมชนมีส่วนร่วม มี อสม.ดีเด่นระดับชาติ / ระดับเขต / ระดับจังหวัดในพื้นที่

5 ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 12 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว
ที่ตั้งโรงเรียน หมู่ 12 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สถานบริการ รพ.สต. 2 แห่ง อสม.ในตำบล คน จำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน ประชากร ชาย 3,572 คน หญิง 3,478 คน รวม 7,050 คน

6 แนวทางหลักสูตร จุดประสงค์ 1.พัฒนาศักยภาพ อสม. “ แผนชีวิต สู่แผนชุมชน ”
“ แผนชีวิต สู่แผนชุมชน ” จุดประสงค์ 1.พัฒนาศักยภาพ อสม. 2.จัดตั้ง โรงเรียนอสม. 3.พัฒนาระบบการดูแลและจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

7 วิธีดำเนินการ วางแผน /ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาจัดตั้งโรงเรียน อสม.
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดตั้งโรงเรียน อสม. พัฒนาครู อสม.จากกลุ่ม อสม.และปราชญ์ชุมชน กิจกรรมการเรียนแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจ ฝึกปฏิบัติ ถอดบทเรียน / เสวนา สรุปผล ประเมิน

8 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน / หลักสูตร

9 การหารือวางแผน

10 การระดมความคิด

11 วันเปิดโรงเรียนของเรา

12 วันเปิดโรงเรียนของเรา

13 ภาพกิจกรรมเตรียมเปิดโรงเรียน อสม.ของเรา

14 ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา

15 ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา

16 ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา

17 ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา

18 ภาพกิจกรรมวันเปิดโรงเรียนของเรา

19 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

20 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

21 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

22 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

23 ผลการดำเนินการโรงเรียน อสม.
จัดตั้ง โรงเรียน อสม.ต้นแบบในจังหวัด พัฒนาครู อสม.ในแต่ละสาขาวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีสุขภาพกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ อสม.น้อย ผู้นำ และชุมชน เป็นสถานที่อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพ อสม.ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

24 สิ่งที่คาดหวัง “ แม้พวกเราจะเป็นชาวบ้าน (อสม.) เราก็สามารถดูแลสุขภาพของเรากันเองได้”


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google