งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
เรื่อง Conditional Sentences

2 รายวิชา อ ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3 ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ
จัดทำโดย นางโสภา อุณหพงศา ครูชำนาญการ โรงเรียนราชินีบูรณะ

4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 คำนำ การจัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences รายวิชา อ43101 ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน โดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากเอกสาร และตำราที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบฝึกทักษะออนไลน์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงจัดทำให้มีเนื้อหาประกอบ ตัวอักษรชัดเจน นำเสนอเป็นเว็บเพจ ที่น่าสนใจ น่าติดตาม จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ทั้งหมด 5 ตอน คือ

6 1 First Condition 2. Second Condition 3. Third Condition 4. Mixed - Type Condition 5. Mixed Conditions

7 ผู้จัดทำได้นำไปแก้ปัญหานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จนประสบความสำเร็จ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางและเป็นตัวอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โสภา อุณหพงศา

8 คำชี้แจงการใช้ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ เรื่อง Conditional Sentences
ก่อนที่นักเรียนจะศึกษาบทเรียนนี้ ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1. อ่านคำชี้แจงนี้ให้เข้าใจชัดเจน 2. ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน จำนวน 40 ข้อ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของตนเอง 3. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปตามลำดับ ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก จนจบบทเรียน 4. ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนอีกครั้งเพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง 5. ให้นักเรียนศึกษาด้วยความตั้งใจ เมื่อเกิดปัญหาขอให้ปรึกษาครู 6. นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองในยามว่าง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทำให้เกิดทักษะและแม่นยำมากขึ้น

9 หมายเหตุ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็นชุดเดียวกัน เมื่อเปิดทำแบบทดสอบครั้งแรกคือการทดสอบก่อนเรียน เมื่อเปิดทำแบบทดสอบหลังจากผ่านการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์แล้ว คือการทดสอบหลังเรียน เพราะแบบทดสอบนี้จะสลับข้อและตัวเลือกให้อย่างอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการเปิด

10 จุดประสงค์ เมื่อนักเรียนเรียนจากแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์นี้แล้ว จะมีพฤติกรรม ดังนี้ 1. อธิบายโครงสร้างของประโยคจากแบบฝึกได้ถูกต้อง 2. จัดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง 3. สร้างประโยค Conditional Sentences ตามสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 4. สรุปและแสดงความคิดเห็น โดยใช้โครงสร้างประโยค Conditional Sentences ได้


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google