งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านต่างๆ

3 ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

4 ด้านการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone) หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน

5 ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างสูงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เริ่มต้นแต่การทำทะเบียนคนไข้ การรักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ ได้อย่ารวดเร็วและแม่นยำ

6 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เช่น การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทำงานบ้าน และหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงาน สารเคมี รวมถึงงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์

7 ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์มีมาก ในสถาบันการศึกษา ตลอดจนสถาบันวิจัยต่าง ๆ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์ การทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ

8 เครื่องมือ Animationและ เครื่องมือ Transitions
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

9 เครื่องมือAnimations
โปรแกรม PowerPoint ได้เตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างเอฟเฟ็คต์ในสไลด์ไว้ในแท็บเครื่องมือชื่อ Animation(ภาพเคลื่อนไหว)

10 เครื่องมือTransitions
โปรแกรม PowerPoint ได้เตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำหนดการเคลื่อนไหวในขณะเปลี่ยนหน้าสไลด์ไว้ในแท็บเครื่องมือชื่อ Transitions (ภาพเคลื่อนไหว)

11 ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Power Point บันทึกงาน
ชื่อKUS ที่ Data D โฟล์เดอร์ P50…

12 ทำผลงานแนะนำโรงเรียน2สไลด์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- สไลด์ที่1มีชื่อโรงเรียนอยู่ตรงกลางเป็นการแทรกกล่องข้อความ ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตรงกลางเหนือชื่อโรงเรียน มีการแทรกรูปภาพคือดอกไม้ประจำโรงเรียนและใต้ภาพดอกไม้ ประจำโรงเรียนมีการแทรกคำขวัญประจำโรงเรียนที่เป็นตัวอักษรศิลป์ - สไลด์ที่2หัวข้อคือโรงเรียนของเรา เป็นตัวอักษรศิลป์ แล้วแทรกภาพเกี่ยวกับโรงเรียนเช่นภาพอาคาร สถานที่ต่างๆหรือกิจกรรมในโรงเรียน เป็นต้น - ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับ Animation และ Transitions มาใช้ในผลงาน

13 รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

14 โรงเรียนของเรา


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google