งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
รหัสวิชา ง 22242 ผู้สอน : ครูวุฒิชาติ มาตย์นอก

2 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อประสม ในปัจจุบันมีการนำสื่อประสมไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เนื่องจากสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกในด้านใช้งาน สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การประยุกต์ใช้สื่อประสมได้รับการพัฒนาออกในวงกว้าง

3 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
สื่อการเรียนการสอนระบบสื่อประสมผ่านเว็บได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ก้าวหน้า การประยุกต์ใช้สื่อประสมสามารถประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านการฝึกอบรม ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4 การประยุกต์ใช้สื่อประสม
ง กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสม ด้านธุรกิจ สื่อประสมช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจได้อย่างมาก เช่น การนำเสนองานให้ลูกค้า โดยอาศัยสื่อประสมทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน

5 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
ด้านการศึกษา ในวงการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสื่อประสมอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การเรียนการสอน การสร้างสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

6 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
ด้านนันทนาการ เทคโนโลยีสื่อประสมมีส่วนอย่างมากในการสร้างภาพยนตร์ การสร้างเกม และการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน

7 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
ด้านการฝึกอบรม เทคโนโลยีสื่อประสมมีส่วนช่วยในการฝึกอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอบรมแบบออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

8 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อประสมเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-new) การทำโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานสิ้นค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-catalog) และการถ่ายทอดสดบนอินเทอร์เน็ต

9 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข งานด้านการแพทย์ใช้ประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์

10 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุดเรียน
คำถามท้ายเรื่อง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุดเรียน 1.ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานสื่อประสม 2 อุปกรณ์ และบอกคุณลักษณะที่สำคัญของอุปกรณ์นั้นๆ 2.ให้นักเรียนบอกชื่อโปรแกรมสำหรับทำงานด้านกราฟิกและสื่อประสม มาอย่างน้อย 2 โปรแกรม และอธิบายคุณลักษณะของโปรแกรม 3. นักเรียนคิดว่าในอนาคตเทคโนโลยีสื่อประสมจะถูกนำมาใช้ในด้านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด ส่งสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 55


ดาวน์โหลด ppt กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google