งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินอื่น (ธนาคารออมสิน 3.5% กรุงไทย 3%) ต่ำและวงเงินกู้ยิ่งสูงสมาชิกกู้ยืมกันมาคืนสหกรณ์ทำให้สมาชิกไม่มาทำธุรกิจกับสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) - สหกรณ์ออมทรัพย์ทำการชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ - ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์ - สหกรณ์ให้วงเงินกู้เพิ่มและทำตารางเปรียบเทียบ สมาชิกได้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ

2 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 2. จำนวนสมาชิกของ สกต. มีจำนวนมาก สมาชิกซื้อสินค้าตาม ธกส. กำหนด - สร้างศรัทธาเกี่ยวกับการสหกรณ์ โดยให้การศึกษาอบรมอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ - ขอความร่วมมือ ธกส. จ่ายเงินกู้ในรูปวัสดุการเกษตรโดยผ่าน สกต. เท่านั้น 3. สหกรณ์ขนาดเล็กขาดแคลนเงินทุนให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง - สร้างศรัทธาให้แก่สมาชิกให้มีความร่วมกับสหกรณ์ - คณะกรรมการให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ - ระดมทุนจากภายใน - จัดหาเงินทุนจากภายนอก

3 กลุ่ม 2 ข้อ 4. 4. สหกรณ์ขนาดเล็กขาดทุน มีทุนดำเนินงานน้อย
ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 4. สหกรณ์ขนาดเล็กขาดทุน มีทุนดำเนินงานน้อย - อยากให้มีโครงการ กพส. เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ต่อเนื่อง (ระยะที่ 2) เพื่อให้สหกรณ์ขนาดเล็กที่ตั้งใหม่หรือสหกรณ์ขนาดเล็กเดิมมีความเข้มแข็งขึ้น - สหกรณ์ได้รับเงิน กพส. ตามโครงการสินเชื่อเพื่อความมั่นคงทำให้สหกรณ์ฟื้นตัว สามารถตั้งตัวดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ มีกำไร มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น

4 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 5. การกู้เงินจากสหกรณ์แยกตามสัญญา 7 กลุ่ม 7 สัญญา แต่สัญญากลุ่ม ๆ ละ 10 คน ควรนับเป็นสมาชิก 70 คน - ให้ทำสัญญากู้ร่วมและนับจำนวนคนกู้ร่วม

5 กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 6. สมาชิก 1 คน สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์หลายแห่ง และทำธุรกิจเป็นสหกรณ์ที่สมาชิกรับประโยชน์มากที่สุด เช่น เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกสหกรณ์นิคม หรือสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ฯลฯ หรือลูกค้า ธกส. - ให้สหกรณ์แต่ละแห่ในแดนดำเนินงานตรวจสอบสมาชิกซ้ำซ้อน เคยให้ใช้บริการสินเชื่อแห่งใดแห่งหนึ่ง - ให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือสมาชิกสหกรณ์นิคมให้บริการสมาชิกเท่าเทียมกันและเชื่อมโยงกัน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 2 ข้อ 4. ปัญหา สาเหตุ แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google