งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

2 ตลาดการเงิน ตลาดการเงิน (Financial Market) เป็นแหล่งกลางหรือสถาบันที่ให้บริการทางการเงิน แก่ผู้ที่ต้องการเงินทุนและผู้ที่ต้องการจะลงทุน หรือเป็นแหล่งรวมบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้ให้กู้และผู้กู้ได้มาทำธุรกิจทางด้านการเงิน ตลาดของเงินทุนหรือตลาดการเงิน (Financial Market) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือตลาดเงินและตลาดทุน

3 ตลาดเงิน ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึงสถาบันหรือกลุ่มบุคคล ที่ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้กู้ได้มาทำความตกลงกัน ในการซื้อขายเครดิตหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น เช่น

4 ตลาดเงิน 1. ตั๋วเงินคลัง 2. ตั๋วสัญญาใช้เงินของกระทรวงคลัง
3. ใบรับรองหนี้หรือใบรับรองคลัง 4. ตั๋วแลกเงิน 5. เอกสารทางการเงินอื่น ๆ เช่น เอกสารทางการค้า

5 ตลาดทุน ตลาดทุน (Capital Market) คือบุคคลหรือสถาบันที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมระยะยาว คือเครดิตที่มีกำหนดใช้คืนเกินกว่า 1 ปี เครื่องมือเครดิตระยะยาว เช่น หุ้นทุน พันธบัตร การกู้ยืมโดยมีจำนอง

6 ตลาดทุน ตลาดทุนแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ตลาดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (New Issue Market) 2. ตลาดจำหน่ายหลักทรัพย์เดิม (Secondary Market) แบ่งเป็น 2 ประเภท 2.1 ตลาดหลักทรัพย์แบบองค์การ (Organized Securities Market) 2.2 ตลาดหลักทรัพย์นอกองค์การ (Over the Counter Market)

7 ความสัมพันธ์ตลาดเงินกับตลาดทุน
ตลาดเงินและตลาดทุนต่างก็เป็นแหล่งระดมเงินทุนให้แก่ธุรกิจ จะมีความแตกต่างกันด้านระยะเวลาในการจ่ายคืนเงินทุน แต่ตลาดทั้งสองยังมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้ ก. ผู้กู้หรือผู้ใช้ ข. ผู้ให้กู้หรือเจ้าของเงินทุน ค. การไหลเวียนของเงินทุน ง. ความสะดวกในการใช้เงินทุน

8 แหล่งที่มาของเงินทุนและสถาบันการเงิน
1. แหล่งเงินในระบบ 2. แหล่งเงินนอกระบบ

9 แหล่งเงินในระบบ คือแหล่งเงินทุนที่ได้มาจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 1.1 สถาบันการเงินทั่วไป เป็นองค์กรดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงิน ให้ความร่วมมือในการจัดหาเงินทุนแก่ธุรกิจได้แก่ ธนาคาร 1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - สถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์เช่น ธนาคารออมสิน - ตลาดหลักทรัพย์ - สถาบันการเงินอื่น เช่น สหกรณ์การเกษตร โรงรับจำนำ - หน่วยลงทุน เช่น บรรษัทหลักทรัพย์กองทุน

10 แหล่งเงินนอกระบบ เป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดขึ้นเองตามความต้องการของสิ่งแวดล้อม ระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นกับความพอใจ ซึ่งตกลงระหว่างกันไม่เป็นไปตามครรลองของตัวบทกฎหมาย อาทิเช่น การเล่นแชร์ การกู้เงินจากแขก การกู้เงินจากนายทุน เป็นต้น

11 End บทที่ 7


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google