งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กินดีอยู่ดีด้วยสถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กินดีอยู่ดีด้วยสถาบันการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กินดีอยู่ดีด้วยสถาบันการเงิน
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2 สมาชิกโครงงานกินดีอยู่ดีด้วยสถาบันการเงิน
1.เด็กหญิงสุริยา มณีนุตร์ 2.เด็กหญิงนันทิยา ทองอินทร์ 3.เด็กหญิงอุบลรัตน์ สัมปัตติกร 4.เด็กชายตรัย ช่างสอน

3 ที่มาของโครงงาน เนื่องจากคณะผู้จัดทำเห็นความสำคัญของการพัฒนา
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ในสถานการณ์ เศรษฐกิจมีความผันผวน ดังนั้นสมาชิก ในท้องถิ่นควรมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และนำมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ พฤติกรรม การบริโภค สถาบันการเงินที่มีส่วนช่วยในการเป็นสื่อกลางใน การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ

4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้ฝากหรือระดมเงินออมและการให้สินเชื่อ ความสำคัญของสถาบันการเงิน 1.เป็นตัวกลาง เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างผู้ออมกับผู้ต้องการสินเชื่อกู้ยืม 2.เป็นผู้รับความเสี่ยงแทน โดยเป็นสถาบันที่รับความเสี่ยงแทนผู้ออมและผู้กู้เงินเนื่องจากในการฝากเงินออมและการกู้ยืมเงิน จะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ย่อมจะต้องมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ เกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินก็จะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนผู้ฝากเงินออม

5 ประเภทสถาบันการเงิน สถาบันการเงินแบ่งออกได้หลายประเภท แล้วแต่เกณฑ์ที่จะกำหนด ได้แก่ 2.1แบ่งตามลักษณะของกิจการ การแบ่งตามลักษณะของกิจการเป็น การแบ่งที่พิจารณาจากลักษณะของกิจการของสถาบันการเงินนั้น ๆ แบ่งย่อยเป็น 1)สถาบันการเงินประเภทธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินออมจากประชาชน แล้วนำเงินฝากนั้นปล่อยให้กับผู้ขอสินเชื่อ 2.สถาบันการเงินประเภทที่มิใช่ธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินใน ลักษณะอื่น ๆ เช่นบริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์

6 สถาบันการเงินที่สำคัญ
1)ธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่หลักในการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป 2)ธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่พยายามส่งเสริมการออมทรัพย์ของ ประชาชน โดยเฉพาะผู้รายได้น้อน 3)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของ เกษตรกร 4)ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้บริการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่ ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

7

8

9

10 ประเภทของสถาบันการเงิน


ดาวน์โหลด ppt กินดีอยู่ดีด้วยสถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google