งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 ภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด

3 ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ตัวชี้วัดทั้งหมด 40 ตัว และตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ ระดับ 3 โดยผลการดำเนินงานในภาพรวม มี ดังนี้ บรรลุเป้าหมาย จำนวน 33 ตัว บรรลุเป้าหมาย จำนวน 33 ตัว ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ( จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ ประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ ) ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 ( จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ ประจำให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ ) ตัวชี้วัดที่ 9 ( ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน ) ตัวชี้วัดที่ 9 ( ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน )

4 ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( ต่อ ) ผลการดำเนินการยังเป็น N/A จำนวน 5 ตัว ได้แก่ ผลการดำเนินการยังเป็น N/A จำนวน 5 ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ซึ่งต้องรอผลการประเมินที่ ต้องแบ่งปันค่าคะแนนจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ซึ่งต้องรอผลการประเมินที่ ต้องแบ่งปันค่าคะแนนจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2 ซึ่งยังอยู่ในระหว่าง การเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2 ซึ่งยังอยู่ในระหว่าง การเก็บข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 6 ซึ่งต้องรอผลการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการจากองค์กรอิสระ ตัวชี้วัดที่ 6 ซึ่งต้องรอผลการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการจากองค์กรอิสระ

5 สรุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2550 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3.7180* * - ยังไม่ได้รวมคะแนนจากตัวชี้วัดที่ 5 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดโบนัสของสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 - ผลการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.1 และ 4.1.2 ยังเป็น N/A ( ค่าคะแนนเท่ากับ 1) เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวม ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยจะรายงานผลให้กับสำนักงาน ก. พ. ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 - ต้องรอผลการประเมินที่ต้องแบ่งปันค่าคะแนนจากหน่วยงานอื่น ในตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 - ต้องรอผลการประเมินจากองค์กรอิสระในตัวชี้วัดที่ 6

6 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเอง  มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ( ร้อยละ 55) 23 ตัวชี้วัด (NA 4 ตัวชี้วัด ) บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด ไม่ บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ( จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการ ให้บริการวิชาการ ) คิดเป็นร้อยละ ของตัวชี้วัดที่ประเมินแล้ว 94.7  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ ( ร้อยละ 15) 3 ตัวชี้วัด (NA 1 ตัวชี้วัด ) บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิด เป็นร้อยละของตัวชี้วัดที่ประเมิน แล้วร้อยละ 100  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ( ร้อย ละ 10) 4 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ( อัตราการ เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ) คิดเป็น ร้อยละ 75 ( รอ NA 1 ตัวชี้วัด )  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาสถาบัน ( ร้อยละ 20) 10 ตัวชี้วัด บรรลุ เป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100 ( รอ NA 2 ตัวชี้วัด )

7 ปัจจัยสนับสนุน มีการ วางระบบ กลไกชัดเจน มีการติดตาม การ ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ ความสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ (Site Visit II) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2550 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google