งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ. มาตรฐานความ ประพฤติ การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ. มาตรฐานความ ประพฤติ การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ. มาตรฐานความ ประพฤติ. 7
6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน 8. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่น 9. การติดต่อกันภายในกลุ่ม 10. การแก้ปัญหาขัดแย้ง การทำงานเป็น

4 ลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของ Team Work ที่ดี (Characteristic of effective team work) Team Work ที่ดีจำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการ สำคัญดังต่อไปนี้คือ การทำงานเป็นทีม

5 1. มีเป้าหมายร่วมของกลุ่มเป็นที่แน่ชัด ทุกคนในทีมเข้าใจชัดแจ้งและเต็ม
ใจที่จะยอมรับ โดยยอมรับเอาตัวเองเข้าผูกพันกับเป้าหมายร่วมนั้น อย่างแท้จริง 2. แต่ละคนในทีมมีความเข้าใจในขอบเขตของฐานะบทบาทตลอดจน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่อย่างแน่ชัด 3. แต่ละคนในแต่ละตำแหน่ง จะต้องเข้าใจในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของงาน ของตนกับบุคคลอื่น ๆ ในทีม และพร้อมที่จะให้หรือรับความช่วยเหลือร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มที่ การทำงานเป็นทีม

6 4. สมาชิกของทีมจะทำงานแบบยืดหยุ่นโดยมีทัศนคติยึดถือว่าลักษณะหน้าที่ปฎิบัติจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบ มิใช้รูปแบบเป็นตัวกำหนดลักษณะหน้าที่การงานที่ปฎิบัติ 5. มีพฤติกรรมการทำงานในระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ได้บังคับบัญชา เป็นไปในลักษณะของแบบทำงานบนหัวคนหรือกดหัวคน 6. สมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องรู้จักตัวของตัวเองได้อย่างเพียงพอต่อการที่จะเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองได้อย่างแท้จริง การทำงานเป็นทีม

7 7. นอกจากแต่ละคนจะรู้และเข้าใจตัวเองได้ดีเพียงพอแล้วจะต้องรู้จักและเข้าใจเพื่อนในทีมได้เป็นอย่างดีเพียงพออีกด้วย 8. การวางแผนตลอดจนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภายในทีมจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยู่ในทีมได้มีส่วนในการนั้น ๆ ด้วย อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีการเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย การทำงานเป็นทีม

8 9. จะมีการประชุมทีมซึ่งอาจจะเป็นประจำสัปดาห์/เดือน อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเปิดช่องให้นำเอาปัญหาออกมาพูดกันอย่างอิสระ เพื่อการปรึกษาหารือแนะนำ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าของงาน และเพื่อการกระชับความสามัคคีภายในทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 10. การสื่อสารและสัมพันธ์ภายในทีมจะมีแต่บรรยากาศของความไว้วางใจกันและเปิดเผยต่อกันและกันสูง จนกระทั่งทุกคนกล้าที่พูดอย่างที่ตนรู้สึกและอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของทีม

9

10

11

12 19.มีหัวหน้าทีมที่เป็นแบบอย่างได้ทั้งในแง่มาตรฐาน และความประพฤติส่วนตัว และในแง่มาตรฐานความประพฤติในการทำงาน 20.มีบรรยากาศของที่ทำงานที่ดี เช่น ระบบการให้คุณให้ทำโทษระบบการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน ที่สนับสนุนหรือเอื้ออำนวยต่อการที่จะให้คนกล้าคิด กล้าพูด กล้าเขียน และกล้าทำในสิ่งที่ดี และที่ถูกต้องต่อการทำงานเป็นทีมต่อไป

13 “จงอย่าสร้างทีม ถ้าสมาชิกยังไม่พร้อมทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ”

14 Any Problem ???


ดาวน์โหลด ppt 6. การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ. มาตรฐานความ ประพฤติ การควบคุมให้ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ และ มาตรฐานความ ประพฤติ 7. การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google