งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Destination Branding at Ban Sam Chong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Destination Branding at Ban Sam Chong"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Destination Branding at Ban Sam Chong
การสร้างตราสินค้า แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่อง

2 ความเป็นมา ชุมชนบ้านสามช่อง

3 SWOT Strength Opportunities Weakness Threat

4 Strength คนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พื้นที่ในชุมชนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยนางรม ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เลือก อย่างหลากหลาย เช่น การฝึกมวยไทย ชมการเพาะเลี้ยงหอยนางรม การงมหอย ตลับ และการตกหมึก เป็นต้น ท่าเทียบเรือของชุมชนสามารถเชื่อมโยงไปยัง สถานที่สำคัญได้รวดเร็ว และใช้เวลาน้อย กว่า ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินภูเก็ต ใช้เวลา เดินทาง 30 นาที

5 Weakness การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ
คนในชุมชนยังขาดทักษะในการ สื่อสารด้านภาษา ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คราวละมากๆ ซึ่งในปัจจุบันมี บ้านพักที่รองรับเพียง 10 หลังคา เรือนเท่านั้น การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

6 Opportunities แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ ใกล้กับชุมชน เช่น เขาตาปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด บ้านกลาง น้ำ และอ่าวพังงา เป็นต้น กระแสมวยไทยเป็นที่นิยมของ ชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กำลัง ได้รับความนิยม

7 Threat ขาดการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากภาครัฐ การคมนาคมมาสู่ชุมชนยังไม่ สะดวก น้ำประปายังไม่พอเพียง

8 Target Market เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติอายุ ปี ที่ สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และ สัมผัสความสวยงามของ ธรรมชาติทางทะเล

9 Brand Positioning บ้านสามช่องเหนือ เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการ เรียนรู้วัฒนธรรม และสัมผัสวิถี ชีวิตพื้นบ้านของชาวประมง ชายฝั่งอันดามัน

10 วิถีชุมชนชาวมุสลิมที่ประกอบ อาชีพทำประมง
Brand Identity วิถีชุมชนชาวมุสลิมที่ประกอบ อาชีพทำประมง

11 Brand Personality ชุมชนชาวมุสลิม 100%
ความเป็นมิตรของชุมชนบ้าน สามช่องเหนือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตชาวประมง

12 Brand Strategies Product
มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ชมการเพาะเลี้ยงหอย นางรม งมหอยตลับ จับหมึก เป็นต้น Price ราคาสมเหตุสมผล รู้สึก คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

13 Brand Strategies Place ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญ อาทิ
เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด และ บ้านกลางน้ำ เป็นต้น การเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สะดวก ใช้เวลาเพียง 30 นาที Promotion เน้นการท่องเที่ยวแบบ package และการประชาสัมพันธ์

14 Brand Communication การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน อาทิ รายการสมุดโคจร รายการ แจ๋ว กบนอกกะลา วิทยุชุมชน เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ อาทิ FACEBOOK และ โปรแกรมทัวร์มี 3 ประเภท คือ one day trips, three days two nights trips และ long stay trips


ดาวน์โหลด ppt Destination Branding at Ban Sam Chong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google