งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09. 00 น
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม เวลา น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลจัดให้มี “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้มาโดยตลอด กำหนดเปิดตัวโครงการพร้อมกันทุกจังหวัด/อำเภอ ทั่วประเทศในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา น. จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 8 สิงหา 8 นาฬิกา 8 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” เป้าหมายของโครงการ คือการปลูกต้นกล้าในพื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 800 ล้านต้นกล้า ระยะเวลาตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2555 – 12 สิงหาคม 2559

3 สำหรับวันเปิดตัวโครงการและการจัดกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา น จ.เชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของภาคเหนือในการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ซึ่งกำหนดพื้นที่ปลูกป่าบริเวณบ้านดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เนื้อที่ 80 ไร่ ภายในงานนอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีกิจกรรมการสร้างฝาย ปลูกหญ้าแฝก และโครงการนาแลกป่า รวมทั้งนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมปลูกป่ากับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในงานจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 จึงขอเชิญส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนในท้องที่ได้ไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าโดยพร้อมเพรียงกัน

4 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
จ.ชม. กำหนดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ 26 ก.ค. 55 เนื่องจากการเตรียมการและสร้างความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน เป็นประเด็นสำคัญยิ่งที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ทันกับสังคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางการประชุมหารือ -การพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา -การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา -การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษากลาง

5 -การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักศึกษา
-การดูแลเรื่องสุขอนามัย -การคมนาคมขนส่ง -การให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การประชาสัมพันธ์ -การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนา ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน -การจัดทำการตลาดด้านการศึกษาในนานาชาติ -หลักสูตรการท่องเที่ยว -การสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐเสริมสร้างในมิติอื่นๆ

6 -ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ โดยการ
เชื่อมโยงกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก -เพิ่มการดำเนินงานด้านการตลาด การทำ road show ใน ต่างประเทศ -การให้ทุนการศึกษากับครู นักศึกษา ASEAN -การป้องปรามสถานเริงรมย์ ร้านจำหน่ายสุรา

7 Connecting you to the WORLD
Connecting you to the WORLD ! Study in Chiang Mai, the Small & Beautiful of the Kingdom of Thailand. One ASEAN Single Education for International Studies.

8


ดาวน์โหลด ppt วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google