งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell
Surveillance of the environment Correlation of the social parts Transmission of social Inheritance สังคมประกิต หรือ สังคมกร (Socialization)

2 Surveillance of the environment
การเสนอข่าว การรายงานข่าว เหตุการณ์ แหล่งข่าว

3 Correlation of the social parts
งานของสื่อมวลชนในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ Correlation เอกภาพของสังคม

4 Transmission of social Inheritance
Socialization

5 หน้าที่ของสื่อมวลชน (ต่อ)
Charles R. Wright Entertainment

6 หน้าที่ของสื่อมวลชน To Inform To Persuade To Educate To Entertain

7 มองต่างมุม เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
Function Dysfunction Instrumentalism การเต้าข่าว

8 การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา 2548 (งานกลุ่มวิชา 412 262)
การนำเสนอรายงาน ภาคปลายการศึกษา (งานกลุ่มวิชา ) ให้นักศึกษาจัดทำรายงานเรื่อง “ บทบาทของการสื่อสารที่มีส่วนในการพัฒนาสังคม” 2. ให้นักศึกษานำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนอย่างสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา นาที ต่อ หนึ่งกลุ่ม

9 รายละเอียดของการทำรายงาน
นักศึกษาจับฉลาก เพื่อเลือกหัวข้อ นักศึกษาภายในกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกประเด็นนำเสนอรายงาน ตัวอย่าง บทบาทของ....(.เลือกสื่อ)......ที่มีต่อการพัฒนา (สังคม ด้านใด) หัวข้อแบบเจาะจง บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวข้อแบบภาพรวม บทบาทของการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

10 ตัวอย่าง หัวข้อแบบเจาะจง
บทบาทของ....(.เลือกสื่อ)......ที่มีต่อการ (สังคม ด้านใด) บทบาทของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หัวข้อแบบภาพรวม บทบาทของ (การสื่อสาร) ที่มีต่อการ ( พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ) บทบาทของ......การสื่อสาร....ที่มีต่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

11 การศึกษา การสื่อสารในรูปแบบ......มีส่วนช่วยส่งเสริม โครงสร้างระบบการศึกษาได้อย่างไร การเมือง การสื่อสารในรูปแบบ.. มีส่วนช่วยส่งเสริมการบริหารงานของรัฐ(นโยบาย การดำเนินงาน)ได้อย่างไร สภาวะทางสังคม การสื่อสารในรูปแบบ .....มีส่วนช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม

12 วัฒนธรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การสื่อสารในรูปแบบ..... มีส่วนช่วยพัฒนาประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การสื่อสารในรูปแบบ มีส่วนส่งเสริมทางด้านธุรกิจที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของสื่อมวลชน : Lasswell

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google