งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Branding ชุมชนบ้านโคกไคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Branding ชุมชนบ้านโคกไคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Branding ชุมชนบ้านโคกไคร

2 Branding (Why?)

3 SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
จุดแข็ง จุดอ่อน - สมาชิกในชุมชนที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง - เงินทุน - ทุนทางธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายและสมบูรณ์ - ที่พักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว - มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง OTOP ติดอันดับ 5 ดาว - ความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ โอกาส อุปสรรค -การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น - เอเยนซี่และโรงแรม -เครือข่ายของกลุ่มท่องเที่ยวมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง - ไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย -หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและสนับสนุน - ปัญหาการเมือง และภาวะเศรษฐกิจ - การได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐน้อย - ข้อจำกัดของธรรมชาติ

4 Competitive Analysis คู่แข่ง - บริษัท SIAM ECO TOURISM
- หจก. โชคธาราซีคายัค สภาพการแข่งขัน - ความพร้อมของเครื่องมือในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว - การเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวที่มีเครือข่ายสนับสนุนที่กว้างกว่าทั้งในด้าน - โรงแรม เคาเตอร์ทัวร์ เอเยนซี่ ระบบการขนส่ง และใบรับรองของ ททท. - พร้อมที่จะเสนอส่วนแบ่งให้กับเครือข่ายที่ส่งลูกค้าให้อย่างเต็มที่

5 Target market ลูกค้าหลัก ตลาดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ -นักท่องเที่ยวอิสระ -ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (เอเยนซี่)/โรงแรมและเกสเฮาส์ ลูกค้ารอง นักท่องเที่ยวชาวไทย -หน่วยงานรัฐและเอกชน - สถาบันการศึกษา

6 Brand identity Dark Tunnel Lagoon

7 Brand Personality “จริงใจ ติดดิน ผจญภัย ชาวประมง”

8 Brand Positioning ชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลอย่างครบวงจร

9 Brand Strategies การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้า หมู่บ้านโคกไคร
โดยสร้าง Brand หมู่บ้านโคกไคร ผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ IMC สร้างการตระหนักรู้ Awareness Brand Perceive Quality จากการสื่อสาร

10 Brand Strategies Brand Equity การจัดการประสบการณ์ลูกค้า IMC Awareness
Brand Experience Awareness Knowledge Preference Trial Perceive Quality Brand Equity

11 Brand Communication Awareness การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และป้ายบอกทาง จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ อินเตอร์เน็ต แนะนำกลุ่มและโปรแกรมท่องเที่ยว ร่วมออกงานแสดงนิทรรศนาการกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมกลุ่ม จัดโปรแกรมพิเศษแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเน้นการบอกต่อ จัดทำเว็ปไซต์ของหมู่บ้าน (ใส่ Content ประวัติ,ข่าวสาร,รูปถ่าย,ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ) บล็อก Pantip, Social Network, Face book , Youtube สร้างโฆษณาผ่าน Youtube (ชาวต่างชาติถูกพันธนาการ เจอบังแม็ค แล้วบังแม็คพาตัวชาวต่างชาติไป สัญญาณขาด 10 วินาที ภาพกลับมาเจอชาวต่างชาติกับบังแม็คในวิวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุด) “Clam down your life for your life place” ภาคต่อชีวิตบังแม็ค 7วัน

12 Brand Communication Brand Experience
ใช้รูปถ่ายจากสถานที่จริง จัดทำ E-card ส่งให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ อบรมคนในชุมชนให้มีมาตรฐานเดียวกัน

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 เลขานุการกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร
สมพร สาระกลาง เลขานุการกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร


ดาวน์โหลด ppt Branding ชุมชนบ้านโคกไคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google