งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research- Fact finding

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research- Fact finding"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research- Fact finding
The Process of PR Research- Fact finding งานวิจัย การรับฟังความคิดเห็น การรวบรวมความคิดเห็นของสื่อมวลชน การสัมภาษณ์

2 Planning – Decision making
The Process of PR Planning – Decision making หมายถึง การกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และเพื่อให้การดำเนินงานนั้น ๆมีความสอดคล้องต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยแผน PR ต้องระบุกิจกรรมต่าง ๆพร้อมกำหนดเวลา และรายละเอียดอื่น ๆที่เหมาะสม การวางแผน PR

3 Planning – Decision making
The Process of PR Planning – Decision making กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย กำหนด Theme เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ กำหนดเครื่องมือและสื่อในการประชาสัมพันธ์ กำหนดงบประมาณ กำลังคน และ ระยะเวลา

4 Communication – action
The Process of PR Communication – action ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อสารตามแผนงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การปฏิบัติงานสื่อสาร

5

6 Evaluation The Process of PR การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
การประเมินผลแผนการประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการสื่อสาร Communication audit public relations audit

7 วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา
ขั้นตอนการวางแผน PR วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา กำหนดวัตถุประสงค์และธีม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวิธีการสื่อสาร กำหนดงบประมาณ/เวลา การประเมินผลและคิดรวมผล

8 การวิเคราะห์สภาพการณ์และสภาพปัญหา
ข้อมูลสภาพการณ์ขององค์การ ข้อมูลสภาพปัญหา ข้อมูลธรรมชาติขององค์การ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมขององค์การ ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์การ

9 การวิเคราะห์ หาโอกาสในการประชาสัมพันธ์
Strength Weakness Opportunities SWOT Analysis Threats การวิเคราะห์ หาโอกาสในการประชาสัมพันธ์

10 SWOT การค้นคว้า หาข้อมูล การจัดทำแผน PR จากข้อมูลสู่แผนงาน
การค้นคว้า หาข้อมูล การจัดทำแผน PR วัตถุประสงค์/เป้าหมาย PR Theme กำหนดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กำหนดสื่อและวิเคราะห์สื่อ กำหนดกิจกรรม กำหนดงบประมาณ ระยะเวลา SWOT การวิจัย การรวบรวม การวิเคราะห์ ประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับ PRIORITIES

11 SWOT Analysis          เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพขององค์กร อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประเด็น คือ

12 ปัจจัยภายในองค์กร S – Strength W – Weakness

13 ปัจจัยภายนอกองค์กร O – Opportunity T – Threat

14 S นิตยสารชีวจิต swot ผู้นำแพทย์ทางเลือกและการรักษาแบบผสมผสาน
อ. สาทิศ อินทรกำแหง ผู้นำแพทย์ทางเลือกและการรักษาแบบผสมผสาน Course ชีวจิตร ราคาประหยัดให้ความรู้สึกคุ้มค่า

15 กรอบเนื้อหาของนิตยสารชีวจิต ความสวยงาม เช่น กระดาษ Logo A/W
swot W กรอบเนื้อหาของนิตยสารชีวจิต ความสวยงาม เช่น กระดาษ Logo A/W

16 O swot กระแสสุขภาพมาแรงทุกวัยสนใจ
คนป่วยผู้สูงอายุมีจำนวนมากยิ่งขึ้น กระแสสุขภาพมาแรงทุกวัยสนใจ การดูแลตนเองแบบองค์รวมเป็นแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย

17 ทางเลือกข้อมูลมีมากขึ้น การแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้รับการส่งเสริม
swot T ทางเลือกข้อมูลมีมากขึ้น เวลาคนอ่านน้อยลง คนมักเห่อตามกระแส การแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้รับการส่งเสริม


ดาวน์โหลด ppt Research- Fact finding

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google