งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นอย่างนี้ หรือเป็นอย่างนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นอย่างนี้ หรือเป็นอย่างนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นอย่างนี้ หรือเป็นอย่างนี้
Moonoi&Meenoi

2 1. การจัดการองค์กรในยุคดิจิตอล
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นองค์กรดิจิตอลประกอบด้วย - สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ - เศรษฐกิจโลก - การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม - การปรับเปลี่ยนของธุรกิจองค์กร - การกำเนิดองค์กรดิจิตอล

3 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อ องค์กรดิจิตอล
ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อ องค์กรดิจิตอล - ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) - ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) - ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management :CRM) ระบบการจัดการประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) ระบบการจัดการองค์กร (Organization Management) - ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

4 IT vs IS IS (Information System) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ จัดทำสารสนเทศหรือจัดทำข่าวสารที่มีความหมายสำหรับพนักงานหรือผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล IT (Information Technology) หมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะมีขนาดเล็กลงและความเร็วมากขึ้น IS ต้องอาศัย IT


ดาวน์โหลด ppt เป็นอย่างนี้ หรือเป็นอย่างนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google