งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm)
Chapter 1 การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon : เขียน ผศ. ดร. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ : แปล

2 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ ประเมินค่าบทบาทของระบบสารสนเทศ ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน กำหนดนิยามระบบสารสนเทศ อธิบายวิธีการที่ระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงองค์กรและการบริหารงาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรดิจิตอล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต กำหนดความท้าทายในการบริหารองค์กรในการสร้างและนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

3 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื้อหาของบทที่ 1 ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ แนวทางในการระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน บทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร เรียนรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

4 1.1 ทำไมต้องใช้ระบบสารสนเทศ
วิธีการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากอดีต  ปัจจุบัน จากการพบปะกับลูกค้าแบบเข้าถึงตัวลูกค้า ไม่สามารถขยายขอบเขตการค้าได้ ข้อมูล ข่าวสาร กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ระบบสารสนเทศกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้ เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความอยู่รอด บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

5 สภาวะแวดล้อมของการแข่งขัน ในการดำเนินธรกิจ
การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจโลก (Global Economy) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆทั่วโลก การดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องดำเนินงานระดับโลก ไม่ใช่ในระดับท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร (24X7) บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

6 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจกระแสโลกาภิวัฒน์
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงองค์กร การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

7 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
กระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารและควบคุมตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก การทำงานร่วมกันระดับโลก การนำส่งสินค้าทั่วโลก บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

8 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่เน้นการให้ความรู้และข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ความรู้และแนวทางดำเนินงานส่วนกลาง การแข่งขันที่เน้นความรวดเร็ว อายุผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง ความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อม พนักงานมีความรู้ (Knowledge Worker) เพิ่มขึ้น บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

9 The Growth of the Information Economy
Figure 1-3 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

10 การเปลี่ยนแปลงองค์กร
โครงสร้างเส้นทางบริหารที่สั้นลง การกระจายอำนาจและให้อำนาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ ความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน การกระจายที่ตั้งสำนักงาน ค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงานต่ำลง การทำงานร่วมกันภายในองค์กรและระหว่างองค์กร จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีสำหรับองค์กร ? บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

11 การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล
การสร้างความสัมพันธ์ทางดิจิตอลกับลูกค้า บริษัทคู่ค้า และพนักงาน กระบวนการธุรกิจหลักที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรด้วยระบบดิจิตอล การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินหลักขององค์กร หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

12 นิยามของคำว่า “ระบบสารสนเทศ”
กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

13 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
Data & Information Figure 1-5 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

14 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) การนำเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบสารสนเทศบางระบบต้องการ “การตอบสนอง” (FeedBack) บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

15 โครงสร้างของระบบสารสนเทศ
Figure 1-6 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

16 ระบบสารสนเทศในมุมมองเชิงธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่มีการจัดโครงสร้างเป็นอย่างดี สอดคล้องตามเทคโนโลยีข่าวสารที่นำมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทั้งหลายจากสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ โครงสร้างขององค์กร กระบวนการบริหารงาน เทคโนโลยีข่าวสาร และความสามารถในการแก้ปัญหา บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

17 ระบบสารสนเทศเป็นมากกว่า ระบบคอมพิวเตอร์
Figure 1-8 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

18 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์กร & ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยกตัวอย่าง ระบบธนาคาร ระบบ … บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

19 หน้าที่หลักขององค์กร
การขายและการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ ขายสินค้าและบริการ ผลิตสินค้าและบริการ บริหารทรัพยากรด้านทรัพย์สิน จัดการด้านบัญชีรายรับ – รายจ่าย ลูกหนี้เจ้าหนี้ พัฒนาบุคลากร บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

20 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์กร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์กร ภายในองค์กร จะต้องมีมาตรฐานกระบวนการทำงาน (Standard Operating System) องค์กรต้องการพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ พนักงานที่มีความรู้สูง (Knowledge Workers) พนักงานธุรการ (Data Workers) พนักงานทั่วไปหรือพนักงานที่ดำเนินการผลิตสินค้าและให้บริการ (Production or Service Workers) บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

21 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แบบธรรมเนียม หรือความเชื่อพื้นฐาน สำหรับดำเนินงานหรือพิธีกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมาทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลนั้น ๆ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

22 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
การบริหาร ผู้บริหาร รับทราบปัญหาและความท้าทายทางธุรกิจมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร สร้างกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะตอบสนอง จัดสรรทรัพยากรมนุษย์และเงินทุน ประสานการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในที่สุด จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ ? บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

23 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เทคโนโลยี เทคโนโลยีข่าวสาร เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี HW SW Data & Information เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกันทั้งองค์กร และกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “โครงสร้างระบบสารสนเทศภายในองค์กร” (Information Technology Infrastructure) บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

24 1.2 แนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน
แนวทางกลุ่มเทคนิค (Technical Approach) เน้นการทำงานบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รูปแบบจำลอง เทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ และขีดความสามารถในการทำงานของระบบสารสนเทศ แนวทางกลุ่มพฤติกรรม (Behavioral Approach) แนวทางในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การออกแบบ การปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ และการบริหาร บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

25 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
Sociotechnical หมายถึง การผสมผสานระหว่างพฤติกรรมทางสังคมให้เข้ากับความรู้ทางด้านเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว แนวทางในการศึกษา เน้นไปที่การปรับระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมกับแนวทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมทางสังคม บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

26 กระบวนการปรับตัวเข้าหากันตามความหมายของ “Sociotechnical”
Figure 1-11 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

27 1.3 บทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือที่ชี้ชะตา หรือ เป็นตัวกำหนดแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้ความช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนธุรกิจระยะยาว เป็นตัวกำหนดควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการโดยตรง บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

28 ขอบเขตการใช้งานที่กว้างกว่าเดิมของ IS
Hardware Business Strategy Software Database Rules Procedure Telecommunications Organization Information System บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

29 วิวัฒนาการของระบบเครือข่าย
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลายเป็นเทคโนโลยีสากล (Universal Technology) สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ การบริการ การใช้งาน และองค์กรใหม่ได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อวิธีการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรและชีวิตประจำวัน เปลี่ยนแปลงอย่างไร ? บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

30 ทางเลือกใหม่สำหรับ การออกแบบโครงสร้างองค์กร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ เกิดองค์กรเครือข่าย (Networked Enterprise) ซึ่งจัดการการแพร่กระจายข่าวสารไปยังบุคคลภายในและภายนอกองค์กร สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร เพิ่ม ขยายขอบเขตการดำเนินงาน รายงานและควบคุมการดำเนินการ การฝึกงาน การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

31 การลดจำนวนระดับชั้นผู้บริหาร
ลดผู้บริหาร ลดจำนวนพนักงานลง แต่ยังคงขีดความสามารถในการผลิตสินค้า บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

32 การแยกสถานที่ทำงานออกจากงานที่ทำ
เทคโนโลยีข่าวสารทำให้ ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกปรับปรุงอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง สถานที่ทำงานเล็กลง การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ไกลกัน สามารถทำได้ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

33 การทบทวนกระบวนการทำงาน
ระบบสารสนเทศเข้ามาแทนที่ระบบงานเดิมอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้ เกิด Electronic Workflow ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้สูงขึ้น บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

34 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวอย่าง บริษัทประกันภัย ลดกระบวนการทำงานในระบบเดิมต้องใช้คน 17 คน ใช้เวลา 33 วัน ลดลงเหลือ 7 คน ในเวลา 5 วัน บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

35 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
มีผลกระทบต่อ โครงสร้างขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บริการ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

36 การเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร
การนำ ICT มาใช้ในองค์กร ทำให้ ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ในการทำงาน สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้ดีขึ้น บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

37 วิธีการบริหารองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้บริหารสามารถมองเห็นรายละเอียดและประสิทธิภาพของการทำงานระบบใด ๆภายในองค์กรได้ตลอดเวลา นำ ICT มาใช้ในการวางแผนความต้องการทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

38 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์กรดิจิตอล E-Comerce E-Business บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

39 การเรียนรู้การนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน
ความท้าทายของระบบสารสนเทศในแง่มุมของผู้บริหาร ในด้าน แนวทางการบริหารธุรกิจ ในยุคของโลกาภิวัฒน์ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ การลงทุนด้านระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบและการควบคุม บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

40 สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศ
ทำงานได้เร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ ลดขั้นตอนในการทำงาน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทั่วโลก เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

41 สรุปข้อดีและข้อเสียของระบบสารสนเทศ
คนตกงานเพิ่มขึ้น ถ้าระบบสารสนเทศล้มเหลว มีผลต่อการทำงานระบบหยุดชะงัก ละเมิดลิขสิทธิ์ เจ็บป่วยในรูปแบบใหม่ ๆ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

42 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ทบทวน นิยามของระบบสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศในปัจจุบันและการนำมาปรับเปลี่ยนองค์กรและวิธีการบริหารงาน ความท้าทายในการบริหารงานกับการสร้างและการใช้ระบบสารสนเทศ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

43 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงงานกลุ่ม ศึกษาระบบสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาเป้าหมายขององค์กร พันธกิจขององค์กร (Products & Services) เขียนแผนผังโครงสร้างขององค์กร ศึกษาถึงระบบสารสนเทศที่จำเป็นต้องมี และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา

44 บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงงานกลุ่ม จัดทำรายงาน ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา จัดทำเป็น Slide สำหรับนำเสนองาน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการจัดทำรายงาน บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt การบริหารองค์กรดิจิตอล (Managing the Digital Firm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google