งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงบประมาณ ๑ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงบประมาณ ๑ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงบประมาณ ๑ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายฯ ๕ รายการสำหรับครอบครัวและสถานประกอบการ - อื่นๆ

2 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๑ กันยายน ๒๕๕๕ ค่าจ้างประจำ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรตรวจสอบร่วมกับกลุ่มบุคคลากร เพื่อ แจ้ง สพร. และจะได้รวบรวม เพื่อขอคืนเป็นตำแหน่งที่จ้างด้วยงบดำเนินงานต่อไป

3 ค่าตอบแทนพนักงานให้ราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ แนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ข้อเสนอแนะ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้ดำเนินการได้ทันเวลา และจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ส่งข้อมูลให้ทันกำหนดเวลา เพื่อให้ สพฐ. ดำเนินการได้ทัน เนื่องจากการโอนงบประมาณให้รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ไม่เพียงพอต้องดำเนินการภายในวงเงินงบบุคลากร หากงบบุคลากรติดลบ จะไม่สามารโอนงบประมาณได้

4 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ รายการ
สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ โรงเรียนที้งสิ้น ๓๐,๓๗๗ โรง จัดครบ ๑๐๐% จัดครบ ๑,๒๙๓ โรง แล้ว มีนักเรียนลดลง ทำให้ได้รับวงเงินไปเกิน๑๓,๐๙๕ โรง เป็นโรงเรียนปกติ ๑๓,๐๐๑ โรง และโรงเรียนหน่วยเบิก ๙๔ โรง จะไม่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ แต่จะหักลบในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้ ๑๕,๙๘๙ โรง เป็นโรงเรียนปกติ ๑๕๙๙๓ โรงและโรงเรียนหน่วยเบิก ๕๖ โรง มีโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และมีจำนวนนักเรียนเป็น ๐ ทำให้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณติดลบ ๓๙๔ โรง ๑๒๖ เขต ขอให้เร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้เป็นฐาน ในการจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

5 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายปัจจัยนักเรียนยากจน
ประมวลผลภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ แล้ว จากข้อมูลนักเรียนยากจน ๓,๕๗๘,๒๘๑ คน จัดสรร ๑,๖๗๓,๑๑๐ คน วงเงิน ที่จัดสรร ๑,๓๐๗,๗๔๘,๐๐๐ บาท จัดสรรในครั้งที่ ๑ ตามหนังสือ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๙๑๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑๙,๐๙๖ โรง จำนวน ๕๕๐,๘๓๕,๐๐๐ บาท รอจัดสรรในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๖,๙๑๓,๐๐๐ บาท เมื่อได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

6 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายนักเรียนพักนอน
ภาค ๒/๒๕๕๖ จะจัดจากข้อมูล นักเรียนจริง ขอให้รายงานข้อมูลนักเรียนให้เสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภาค ๑/๒๕๕๗ ใช้ข้อมูลภาค ๒/๒๕๕๖ และจัดสรรให้ก่อน ๗๐% และเขต สำรวจข้อมูลจริง ส่งภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๖ จัดสรรภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

7 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนโดยครอบครัว
ภาค ๒/๒๕๕๖ จะจัดจากข้อมูล นักเรียนจริง ขอให้รายงานข้อมูลนักเรียนให้เสร็จภายใน จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภาค ๑/๒๕๕๗ ใช้ข้อมูล จัดสรรภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

8 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนโดยสถานประกอบการ
ภาค ๒/๒๕๕๖ จะจัดจากข้อมูล นักเรียนจริง ขอให้รายงานข้อมูลนักเรียนให้เสร็จ จัดสรรภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ภาค ๑/๒๕๕๗ ใช้ข้อมูลภาค ๒/๒๕๕๖ จัดสรร ๗๐% จัดสรรภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗

9 อื่นๆ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทต่างๆ ครอบครัว สถานศึกษาประกอบการ ศูนย์การเรียน ? การปรับค่าใช้จ่ายรายหัว ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงบประมาณ ๑ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินเดือน ค่าจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google