งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลของสพฐ. ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลของสพฐ. ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลของสพฐ. ปี 2557

2 ฐานข้อมูลครู-บุคลากรรายบุคคล
ระบบฐานข้อมูลของ สพฐ. Data Management Center (DMC) B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ EFA EMIS ฐานข้อมูลครู-บุคลากรรายบุคคล

3 จัดสรร งบประมาณ ฐานข้อมูลผู้จบ กศ. ตัวชี้วัด กพร. ตัวชี้วัด EFA DMC
EMIS Data Warehouse น.ร.รายบุคคล EFA ครู-บุคลากร M_OBEC GIS B_OBEC School Mapping สิ่งก่อสร้าง

4 การ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
DMC การ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1) 10 มิ.ย.2557 2) 10 พ.ย.2557 3) สิ้นปีการศึกษา การตรวจสอบยืนยันข้อมูล

5

6 การจัดทำข้อมูลทุกเขต ยังคงใช้โปรแกรม DMC
เมื่อบันทึกข้อมูลใน DMC จะส่งไปยัง EMIS, ฐานข้อมูล ผู้จบ, Data warehouse, obecxx เพื่อประมวลผล ไปจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว, เงินปัจจัยพื้นฐาน, เด็กพักนอน, ร.ร.ใน โครงการพระราชดำริ, ร.ร.พื้นที่สูงและชายขอบ, โครงการอาหาร กลางวัน เด็กทุพโภชนาการ, ตัวชี้วัด กพร.(เด็กออกกลางคัน, การจบ การศึกษาของเด็กก่อนประถม, ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย, อัตราการ เข้าเรียน ฯลฯ)

7 DMC ร.ร.ที่มีชื่อในฐานจะต้องมีที่อยู่ หมู่บ้าน, ตำบล, ตำแหน่งที่ตั้งของ โรงเรียนและชื่อภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน สามารถแยกในเขต,นอก เขต กรณีที่ยากจน ให้ใส่รายได้ผู้ปกครองด้วย ตรวจสอบข้อมูล ร.ร.ให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ร.ร.ที่ไม่มีไฟฟ้า, ไม่มี internet, ไม่มีน.ร. ภายในเขต

8 การใช้ประโยชน์ นำข้อมูลคุณภาพ O-net, Nt เสนอข้อมูลผ่านระบบ Gis
เทียบข้อมูล ๑๐ ปีเป็นรายโรง, อำเภอ, เขต, ภาค, ประเทศ ส่งข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา EFA ให้ ศธ., สกศ. คำนวณทุพโภชนาการของนักเรียนให้ทาง สกก. ส่งข้อมูลตัวชี้วัดให้ทาง กพร. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน School Mapping

9 การใช้ประโยชน์ การจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว เงินปัจจัยพื้นฐาน โครงการอาหารกลางวัน พื้นที่ราบสูง, ชายแดน, พักนอน โครงการพระราชดำริ

10 ตัวชี้วัด กพร.ปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลปลายปีการศึกษา 2556 ส่งภายในวันที่ เม.ย.2557 อัตราการซ้ำชั้นระดับก่อนประถม, ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย อัตราการออกกลางคันระดับก่อนประถม, ประถม, ม.ต้น, ม. ปลาย อัตราการจบการศึกษาระดับก่อนประถม,ป.6, ม.3, ม.6

11 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลของสพฐ. ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google