งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2556
งบประมาณทั้งสิ้น 41,892,628,000 บาท 1. ค่าจัดการเรียนการสอน ,223,076,300 บาท 2. ค่าหนังสือเรียน ,641,156,100 บาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน ,949,607,100 บาท 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,053,223,200 บาท 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5,025,565,300 บาท

3 แนวทางการดำเนินงาน ปรับค่าหนังสือเรียน ระดับชั้น เดิม ปรับใหม่
ประถมศึกษาปีที่ 6 817 818 มัธยมศึกษาปีที่ 1 699 700 มัธยมศึกษาปีที่ 3 928 949 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,109 1,110

4 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดการจัดสรรดูได้จาก
สพฐ. จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1/2556 - จัดสรรครั้งแรก 70% จากนักเรียนชั้นเคลื่อน - จัดสรรครั้งที่ 2 ครบ 100 % เมื่อสถานศึกษารายงาน และยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รายละเอียดการจัดสรรดูได้จาก

5 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นอันดับแรกก่อน หากไม่พอให้ยืมจากค่าจัดการเรียน การสอนเป็นลำดับถัดไป

6 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรเกินจำนวนนักเรียนจริง
ให้โรงเรียนเก็บเงินงบประมาณ ไว้สมทบในการจัดสรรครั้งต่อไป ซึ่งจะหักลบงบประมาณที่เกิน ในภาคเรียนถัดไป

7 กรณีผู้ปกครองและนักเรียนบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์
การบริจาคให้โรงเรียนด้วยความสมัครใจ การบริจาคให้โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลน ภายในเขตนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยทำใบสำคัญรับเงิน จากโรงเรียนและนำไปบริจาคเงินให้กับโรงเรียน ในเอกสารฉบับเดียวกัน

8 ประมาณการรายการที่ต้องจัดสรร
งบประมาณ 1. ประมาณการใช้เงินจัดสรร 30 % ( 5 รายการ) ภาคเรียนที่ 1/2556 5,237,227,071 2. ประมาณการใช้เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2556 (ประถม ฯ 500 บาท/ภาคเรียน , มัธยม 1,500บาท/ภาคเรียน ) 1,482,375,500 3. ประมาณการจัดสรรโดยครอบครัว (ประถม 3,681 บาท/คน/ภาคเรียน , ม.ต้น 5,138 บาท/คน/ภาคเรียน , ม.ปลาย 5,303 บาท )จัดโดยสถานประกอบการ (ปวช.1-ปวช. 3 จำนวน 5,868 บาท/คน/ภาคเรียน 50,792,500 หมายเหตุ การจัดสรรจะจัดสรรเมื่อสถานศึกษารายงานและยืนยัน

9 ประมาณการรายการที่ต้องจัดสรร
งบประมาณ 4. ประมาณการจัดสรรค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน(ประถม ฯ 2,650 บาท/ภาคเรียน ) 5,237,227,071 5. ประมาณการ จัดซ่อม ฯ ให้โรงเรียนที่รายงานข้อมูลคลาดเคลื่อน 1,482,375,500


ดาวน์โหลด ppt งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google