งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔

3  ให้หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๙ ( ๑ ) ( ๓ ) และ ( ๔ ) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ. ศ. ๒๕๕๐ และให้ หมายความรวมถึง รองอธิการบดีผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกองต่าง ๆ - พิจารณาจัดสรรและเสนอการขึ้น เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างฯ ใน สังกัดต่ออธิการบดี - พิจารณาผลการประเมิน โดยอาจ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน ส่วนงาน หรือผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ประเมิน โดยใช้แนวทางการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างฯ

4  การเลื่อนเงินเดือนให้ใช้อัตราร้อยละ การขึ้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างฯ ( ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๕๖๔ / ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ) โดยให้ส่วนงานพิจารณาอัตราร้อยละ การขึ้นเงินเดือนตามประกาศดังกล่าว ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ ระดับผลการประเมิน จะต้องสอดคล้องกับคะแนน ( ร้อยละ ) และ ต้องไม่เกินอัตราร้อยละของฐานในการ คำนวณที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

5 ระดับผลการ ประเมิน คะแนน ( ร้อยละ ) อัตราร้อยละการ ขึ้นเงินเดือน ดีเด่น๙๐ - ๑๐๐ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดีมาก๘๐ – ๘๙ไม่เกินร้อยละ ๘ ดี๗๐ – ๗๙ไม่เกินร้อยละ ๖ พอใช้๖๐ – ๖๙ไม่เกินร้อยละ ๔ ต้องปรับปรุงต่ำกว่า ๖๐ไม่ได้รับการขึ้น เงินเดือน

6  ให้ส่วนงานบริหารวงเงินงบประมาณ สำหรับการขึ้นเงินเดือนภายใต้วงเงินไม่ เกินร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างฯ รวมของส่วนงาน ณ วันที่ ๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ( ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖๓ / ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ) โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ - กลุ่มพนักงานและลูกจ้างฯ ซึ่งจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล - กลุ่มพนักงานและลูกจ้างฯ ซึ่งจ้าง ด้วยเงินรายได้ของ ส่วนงาน

7  ในวงเงินร้อยละ ๖ ของอัตราเงินเดือน พนักงานและลูกจ้างฯ จะไม่นับรวม ผู้บริหารตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน และรอง หัวหน้าส่วนงาน  การขึ้นเงินเดือนแต่ละคน ให้ขึ้นได้ไม่ เกินเงินเดือนสูงสุด  การขึ้นเงินเดือนแต่ละคน ให้ขึ้นได้ใน อัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างฯ

8  การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการขึ้น เงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึง สิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท  กรณีพนักงานเปลี่ยนสถานภาพมาจาก ข้าราชการ และได้รับ การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้ว ให้นำวงเงินที่ใช้ เลื่อนมาหักออกจากวงเงินที่จะขึ้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๔

9  ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย กว่า ๘ เดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔  ให้ส่วนงานประกาศรายชื่อพนักงานและ ลูกจ้างฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดย ทั่วกัน

10  สำหรับอัตราที่ครบเกษียณการ ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ ถึงแม้จะมีการทำคำสั่งขึ้นเงินเดือนสำหรับ ผู้ครบเกษียณการปฏิบัติงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔ ยังต้องนำอัตราผู้มี คนครองและเงินเดือนมาคิดรวมด้วย ณ วันที่ ๑ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔


ดาวน์โหลด ppt ระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google