งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 นำเสนอรายงานสรุปการเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร อาจารย์มาณู ดีอุดม ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา Biology ณ University of York ประเทศอังกฤษ (ทุนสมทบ) กลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2551

3 อาจารย์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ ขุนศรี ภาควิชาออร์โทปิดิกส์
อาจารย์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ ขุนศรี ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ ผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2550 ฝึกอบรมในสาขาวิชา Spinal Deformities, Pediatric orthopaedics and Deformities of the Lower Extremities ณ University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551

4 1.2 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ

5 - อาจารย์และนักศึกษาเก่าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ

6 - ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ
ปอมท. ประจำปี

7 1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา
1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2551 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) 1.4 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย

8 1.5 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
1.5 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก การดำเนินงาน เงินทุน และการได้รับบริจาครถยนต์จากสโมสรโรตารี่….

9 1.6 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาพนักงาน
1.6 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาพนักงาน ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และสภาพนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00–15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน ผลปรากฏดังนี้ ...

10 1.7 เรื่องแจ้งจากงานแพทยศาสตรศึกษา
1.7 เรื่องแจ้งจากงานแพทยศาสตรศึกษา - ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัด ซ้อมสอบ OSCE (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 ) - สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง ข้อสอบแบบ MEQ” (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4) - สรุปผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 1.8 เรื่องแจ้งขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล
- การสั่งยาโดยแพทย์ - การลงวินิจฉัยโรคก่อนสั่งยาในระบบ SMI ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก - การสั่งยาในผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

12 1.9 หนี้คงค้างจากการเรียกเก็บเงินบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโครงการ บริหารจัดการรายโรค 1.10 การเรียกเก็บค่าบริการวิชาการ ที่บริการแก่ภาคเอกชน

13 1.12 รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในคณะ ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551
1.11 ผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 พ.ศ. 2551ครั้งที่ 1 1.12 รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในคณะ ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2551

14 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

15 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม

16 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกำกับของรัฐ (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 3.2 ความคืบหน้าของสาขาวิชา Emergency Medicine

17 4.1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ …
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์

18 4.2 หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรการแพทย์
เพื่อรองรับนักศึกษาที่สอบ ศรว. ไม่ผ่าน 4.3 ตารางฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (แบบใหม่) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ

19 4.4 การคิดค่าบริการการตัดชิ้นเนื้อโดยใช้
เครื่องดูดสูญญากาศ … 4.5 แนวทางการรับอาจารย์ในสถานะมหาวิทยาลัย ในกำกับ

20 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ เรื่องอื่น ๆ

21


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google