งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล
รายงานผลงานรอบปี ( ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ) นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล รองประธานฝ่ายบริหาร

2 พันธกิจ ของฝ่ายบริหาร
บริหาร เพื่อ สมาชิก ทราบความต้องการ หรือ ปัญหา ของสมาชิก ขอความคิดเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมในอดีต วางแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม กระตุ้นและสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจการของ ราชวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและราชวิทยาลัยฯ ความพยายามในการติดต่อ สื่อสารกับสมาชิก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์

3 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 1 วันที่ มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลศรีสะเกษ, โรงพยาบาลยโสธร และ โรงพยาบาลเดชอุดม

4 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 1 วันที่ มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

5 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 1 วันที่ มกราคม 2552 โรงพยาบาลยโสธร

6 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 1 วันที่ มกราคม 2552 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

7 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 1 วันที่ มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลเดชอุดม

8 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 2 วันที่ เมษายน 2552 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

9 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 2 วันที่ เมษายน 2552 ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

10 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 2 วันที่ เมษายน 2552 ณ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

11 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 3 วันที่ สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, โรงพยาบาลพิจิตร, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 3 วันที่ สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

13 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 3 วันที่ สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลพิจิตร

14 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 3 วันที่ สิงหาคม 2552 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

15 กิจกรรม “ สานสัมพันธ์สมาชิก”
ครั้งที่ 3 วันที่ สิงหาคม 2552 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 กิจกรรม “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ”
แนวคิด : แพทย์ที่จบการฝึกอบรมจะเป็นสมาชิกใหม่ที่มีความสำคัญ และมีบทบาทต่อราชวิทยาลัยฯในอนาคต แพทย์หลายท่านอาจจะใม่รู้จักราชวิทยาลัยฯ ไม่ทราบ บทบาทและหน้าที่ของราชวิทยาลัยฯที่มีต่อสมาชิก แพทย์ประจำบ้านที่จบการฝึกอบรมในแต่ละปีมีจำนวนมาก และมีหลายสถาบัน จึงอาจทำให้ไม่คุ้นเคยกันทั้งหมด

17 กิจกรรม “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ”
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯได้พบปะ สังสรรค์กับสมาชิกรุ่นใหม่ของราชวิทยาลัยฯ ให้สมาชิกรุ่นใหม่ได้รู้จักและทราบกิจกรรมของ ราชวิทยาลัยฯ ทำให้สมาชิกที่จบจากต่างสถาบันจะได้ทำความรู้จักกัน เป็นเพื่อนที่จะช่วยเหลือกันในโอกาสต่อไปในอนาคต

18 กิจกรรม “ ต้อนรับสมาชิกใหม่ ”
วันพุธที่ 3 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล ตึกสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

19 กิจกรรม “ สื่อสารออนไลน์กับสมาชิก”
วัตถุประสงค์: กระตุ้นให้สมาชิกใช้หน้าเว็บของราชวิทยาลัยฯ จัดให้มีพื้นที่บนหน้าเว็บที่จะให้ข้อมูลสมาชิก เปิดช่องทางให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น หรือขอ ความช่วยเหลือจากราชวิทยาลัยฯ

20 กิจกรรม “ สื่อสารออนไลน์กับสมาชิก”

21 ราชวิทยาลัยฯ เป็นของสมาชิกทุกท่าน
เราจะช่วยกันทำให้ราชวิทยาลัยฯของเรามีความเจริญก้าวหน้า เราจะสมานสามัคคี ร่วมมือกันในการทำงานให้ราชวิทยาลัยฯ


ดาวน์โหลด ppt รองประธานราชวิทยาลัยฯฝ่ายบริหาร นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google