งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 I do not want you to be only a doctor but also to be a man.

3 ขอขอบพระคุณ สไลด์บางส่วนจาก อ.ดร.วิสิษฐพร วัฒนาวาทิน

4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ก่อตั้งขึ้นโดยข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 22 เล่มที่ 110 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2536

5 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- ล3.บ.), 2549 4) มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (วท.ม.), 2554 หลักสูตรได้รับการรับรอง สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการแพทยสภา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานข้าราชการพลเรือน ได้รับการบรรจุลงใน AVISEANA DIRECTORY

7 ปัจจุบัน 21 แห่ง รัฐ 19 แห่ง เอกชน 2 แห่ง

8 ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ ในการจัดการเรียนการสอน ปี 4-6 ร่วมกับคณาจารย์ของ สวพ. มทส. ปี 2561 นักศึกษาแพทย์ปี 4 ไป รพ.ชัยภูมิ

9 คณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ PRECLINIC จบปริญญาเอก 100% คณาจารย์แพทย์ ที่ มทส. และ รพ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

10 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ทันสมัย มาตรฐานเดียวกับที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน

11 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AFTA)
เชิญอาจารย์จาก Medical U.of Innsbruks, Austria มาช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ MOU ระหว่าง มทส กับ Medical U.of Innsbruks, Austria MOU ระหว่าง มทส กับ Juntendo U., Japan. MOU ระหว่าง มทส กับ Texas U. MOU ระหว่าง มทส กับ Hongkong U. รับนักศึกษาจาก Brighton and Sussex มา elective

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
บัณฑิตแพทย์ มทส. รุ่น 1 สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผ่าน 100%

25 การรับนักศึกษา ปี 2557 โครงการ ODOD จากนครชัยบุรินทร์ 30 คน
โครงการปกติ จากนครชัยบุรินทร์ คน รวม 80 คน

26 วิธีการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

27 ปีการศึกษา สมัคร เข้าสอบ ร้อยละ 2549 665 450 67.66 2550 658 592 89.96
จำนวนผู้สมัครและผู้เข้าสอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา สมัคร เข้าสอบ ร้อยละ 2549 665 450 67.66 2550 658 592 89.96 2551 866 697 80.48 2552 693 565 81.53 2553 559 478 85.51 2554 715 493 68.95 2555 832 692 83.17

28 จำนวนรับตามโควตาและจังหวัด
CPIRD ODOD รวม นครราชสีมา เขตการศึกษา 2,3,4,5 18 10 28 ชัยภูมิ 6 16 บุรีรัมย์ 11 7 สุรินทร์ 50 30 80

29 คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
กำลังศึกษา ชั้น ม.6 คะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษาไทยนับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

30 คุณสมบัติเฉพาะของโครงการปกติ
มีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่เขต 4 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร และ ศึกษา ม.1-ม.3 หรือ ม.ปลายใน 4 จังหวัดต่อเนื่องกัน 3 ปี

31 คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ ODOD
ศึกษาชั้น ม.ปลายในโรงเรียนระดับอำเภอยกเว้นอำเภอเมือง และ มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร 3 ปี นับถึงวันสมัคร

32 คุณสมบัติเฉพาะสาขา สุขภาพ ตาบอดสี การได้ยิน

33 ขั้นตอนที่ 1 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วิธีการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2 สอบวัดความรู้ที่จัดสอบโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 3 สอบ สัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย

34 วิธีการคัดเลือก (ต่อ)
การสอบ รายละเอียดการสอบ เงื่อนไข ขั้นตอนที่ 1 สอบข้อเขียน ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

35 วิธีการคัดเลือก (ต่อ)
การสอบ รายละเอียดการสอบ เงื่อนไข ขั้นตอนที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต S/ U

36 วันสอบข้อเขียน คัดเลือกค่าย ODOD วันที่ 29 กันยายน 2556
สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

37 ทำสัญญาเพื่อศึกษา โครงการปกติ ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการที่จัดสรร 3 ปี
โครงการ ODOD

38 อนาคตโรงพยาบาล มทส รับนักศึกษา 20 คน เรียนชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2561
รับเข้าในปี

39 อาชีพ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ปริญญาเอก

40 คำถาม Facebook http://www.facebook.com/MedSUT เบอร์ติดต่อ

41 I do not want you to be only a doctor but also to be a man.

42 ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google