งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๔
วันจันทร์ที่ ๑๙ พ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

2 ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการชี้แจง สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.ที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมหารือในประเด็นสำคัญ แนวทางการสำรวจ ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. และ กองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร. แนวทางการจัดนิทรรศการ KM Day ของ ยศ.ทร. ปี ๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

3 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการชี้แจง สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.ที่ผ่านมา

5 ระเบียบวาระที่ ๓ แนวทางการสำรวจ ให้คำแนะนำ และประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ นขต.ยศ.ทร. และ กองต่างๆ ใน บก.ยศ.ทร.

6 แบบสำรวจและประเมินผลการจัดการความรู้ภายใน นขต. ยศ. ทร
แบบสำรวจและประเมินผลการจัดการความรู้ภายใน นขต.ยศ.ทร. และ กองต่างๆใน บก.ยศ.ทร.

7 คณะสำรวจและประเมิน KM
น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ประธานอนุกรรมการฯ/รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. หน.คณะฯ น.อ.หญิง สุภฤกษ์ เพิ่มทรัพย์ อนุกรรมการฯฝ่ายเลขานุการ/อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ น.อ.เกียรติก้อง ปานทอง อนุกรรมการฯฝ่ายเลขานุการ/ผช.หน.ฝวก.ฯ น.ท.หญิง ชัชสรัญ เวียงสิมมา อนุกรรมการฯฝ่ายเลขานุการ/ประจำ ยศ.ทร. น.ท.ปริทัศน์ นิระฉัตรสุวรรณ อนุกรรมการฯฝ่ายเลขานุการ/ อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ

8 แนวทางการสำรวจ การบรรยายสรุปผลการดำเนินการ ตามแบบการสำรวจ (เอกสารหลักฐานจัดเท่าที่จำเป็น /บางอย่างแสดงในพื้นที่สำรวจ) การสำรวจและประเมิน คลังความรู้ และช่องทางในการเข้าถึง และแลกเปลี่ยนความรู้ พื้นที่ที่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ และเชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันสำรวจ เดือน มิ.ย.๕๗ (ช่วงครึ่งเดือนแรก) การจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ฝ่ายเลขานุการเตรียม งป.สำหรับการจัด ๑๐ ที่ (ฝ่ายเลขานุการ ๕ นาย และ หน่วยรับตรวจ ๕ นาย)

9 ระเบียบวาระที่ ๓ แนวทางการจัดนิทรรศการ KM Day ของ ยศ.ทร. ปี ๕๗

10 แผนการจัดนิทรรศการ KM Day
รูปแบบ การประชุมวิชาการ การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ มอบรางวัลด้านการจัดการความรู้ ผลงานการจัดทำองค์ความรู้ดีเด่น หน่วยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยดีเด่น การรับโอวาทจากผู้บังคับบัญชา การจัดบอร์ดแสดงผลงานในปี ๕๗ ของหน่วยต่างๆ การแจกเอกสารสรุปผลงานประจำปี

11 เอกสารสรุปผลงานประจำปี ๒๕๕๖

12 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

13 มติที่ประชุม การจัดงาน KM Day
จัดงาน วันอังคารที่ ๒๔ เดือน มิ.ย.๕๗ (สำรอง ๑ ก.ค.๕๗) จัดแบบ แยกหน่วย โดยให้กลุ่มงานที่คล้ายคลึงกัน จะเสนอผลงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่ละหน่วยต้องนำเสนอ KM หลัก ของหน่วย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการกำหนดพื้นที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน คือ บอร์ด ๒ บอร์ด(๖๐ x ๙๐ ซม.) โต๊ะ ๑ ตัว ระบบไฟฟ้า รางวัล ๓ รางวัล การจัดทำองค์ความรู้ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานในงาน KM Day ฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมหากิจกรรมเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือสรุปผลงานประจำปี แจกทุกหน่วย หน่วยนอกที่มาร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเลขานุการ เตรียมรายละเอียดการจัดงานแล้วเชิญประชุมแบ่งมอบการเตรียมการ ต้นเดือน มิ.ย.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google