งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การอบรมการเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การอบรมการเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การอบรมการเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ”
ยินดีต้อนรับ “การอบรมการเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ” ๗ – ๑๑ ม.ค.๕๖ ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร. การฝึก.ทร.๕๖

2 วัตถุประสงค์ ความคาดหวังผลที่ได้รับ กำหนดการปฏิบัติ
หัวข้อการบรรยาย วัตถุประสงค์ ความคาดหวังผลที่ได้รับ กำหนดการปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อสนับสนุนการจัดทำคำสั่งยุทธการ ตามกระบวนการวางแผน และการปฏิบัติตามแผน ๑.๒ เพื่อแนะนำแนวทางการควบคุมบังคับบัญชา และการอำนวยการยุทธ์ในระดับ ทร. และระดับยุทธบริเวณ ๑.๓ เพื่อตรวจสอบแนวความคิดในการวางแผนของหน่วยต่างๆ ให้สอดคล้องกันในทุกระดับ ๑.๔ เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถในการวางแผน และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยต่างๆ

4 ความคาดหวังผลที่ได้รับ
ทำให้กำลังพลรับการฝึก ทั้งฝ่ายอำนวยการ และในส่วนสาขาปฏิบัติการต่างๆ มีความเข้าใจในการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง หลักนิยม คู่มือ แผน หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการฝึกกระบวนการวางแผนของการฝึก ทร.๕๖

5 กำหนดการปฏิบัติ ตารางการอบรมการเตรียมสนามรบด้านการข่าว
และการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึก ทร.๕๖ ๗ - ๑๑ ม.ค.๕๖ ห้อง ๕๐๔ ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร.

6 กำหนดการปฏิบัติ (จ. ๗ ม.ค.๕๖)
๐๘๓๐ - ๐๙๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ เปิดการอบรม/ชึ้แจงแนวทางการอบรม ยศ.ทร./กอฝ.ทร.๕๖ บรรยายรวม ทบทวนสถานการณ์ก่อนการทำ CAP ยศ.ทร. บรรยายรวม แจ้งกำหนดการแถลงของหน่วยต่างๆ ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ หน่วยต่างๆ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมข้อมูล แยกกลุ่มปฏิบัติ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหาร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ๑๓๐๐ - ​๑๔๐๐ ขว.ทร. แถลง ข้อมูลการเตรียมสนามรบด้านการข่าว ขว.ทร. แถลงห้องบรรยายรวม ๑๔๐๐ - ​๑๖๐๐ หน่วยต่างๆ เตรียมข้อมูล/วิเคราะห์ภารกิจ หน่วยต่างๆ จัดทำ ปมส./แยกกลุ่มปฏิบัติ

7 กำหนดการปฏิบัติ (อ. ๘ ม.ค.๕๖)
๐๙๐๐ - ๐๙๓๐ ทบทวนกระบวนการทำ CAP ยศ.ทร. บรรยายรวม ๐๙๓๐ - ๑๐๐๐ ทร. แถลง ภารกิจ/ออกคำสั่งเตือนให้หน่วยรอง ทร. แถลงห้องบรรยายรวม ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ทร.แสวงข้อตกลงใจ/หน่วยรองอื่นๆ วิเคราะห์ภารกิจ แยกกลุ่มปฏิบัติ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหาร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ แถลง ภารกิจ หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ แถลงรวม ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ แสวงข้อตกลงใจ

8 กำหนดการปฏิบัติ (พ. ๙ ม.ค.๕๖)
๐๙๐๐ - ๐๙๑๕ ทบทวนผลผลิตการทำ CAP ยศ.ทร. บรรยายรวม ๐๙๑๕ - ๑๐๐๐ ทร. แถลง ข้อตกลงใจ ทร. แถลงห้องบรรยายรวม ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ทร. พัฒนาแผน/หน่วยต่างๆ เตรียมข้อมูล แยกกลุ่มปฏิบัติ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหาร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ แถลง ข้อตกลงใจ หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ แถลงรวม ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ หน่วยต่างๆ พัฒนาแผน

9 กำหนดการปฏิบัติ (พฤ. ๑๐ ม.ค.๕๖)
๐๙๐๐ - ๐๙๑๕ ทบทวนการประเมินฯ ยศ.ทร. บรรยายรวม ๐๙๑๕ - ๑๑๐๐ ทร. แถลง ร่างคำสั่งยุทธการ ผลผลิต คือ คำสั่งยุทธการ/แถลง ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ แถลง ร่างคำสั่งยุทธการ ผลผลิต คือ แผนสนับสนุน/แถลง ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหาร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ หน่วยต่างๆ เตรียมข้อมูล วิจารณ์หลังการอบรม แยกกลุ่มปฏิบัติ ผลผลิตจากการแถลง ศปก.ทร. (แถลงคำสั่งยุทธการ) ศปก.ทรภ. ๑ ๒ ๓ (แถลงคำสั่งยุทธการ) กร. นย. (นบ.นย) สอ.รฝ. ฯลฯ (แถลงแนวคิดกว้างๆ ในการเตรียมกำลัง)

10 กำหนดการปฏิบัติ (ศ. ๑๑ ม.ค.๕๖)
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ วิจารณ์หลังการอบรม หารือ ห้องบรรยายรวม ๑๒๐๐ ปิดการอบรม ห้องบรรยายรวม ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ รับประทานอาหาร ชั้น ๕ อาคาร สรส.ยศ.ทร. ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ดำเนินงานด้านธุรการ ยศ.ทร./กอฝ.ทร.๕๖ ดำเนินการ

11 กำหนดการปฏิบัติ (หมายเหตุ)
ตารางการปฏิบัติ สามารถปรับแต่งได้ภายหลัง

12 กำหนดการปฏิบัติ (หมายเหตุ)
ทบทวนกระบวนการทำ CAP

13 กำหนดการปฏิบัติ (หมายเหตุ)
ทบทวนสถานการณ์ก่อนการทำ CAP

14 กำหนดการแถลงของหน่วยต่างๆ

15 กำหนดการแถลงของหน่วยต่างๆ
ทร. ศปก.ทร. หน่วยรอง/ทรภ./อื่นๆ ทรภ.๑, ๒, ๓, กร., นย., สอ.รฝ., และหน่วยสนับสนุนต่างๆ

16 การแบ่งกลุ่มรับผิดชอบการวางแผนฯ (ฝวก.ยศ.ทร.)
ระดับ ศปก.ทร. น.ท.สมิทนัท คุณวัฒน์ น.ท.เฉลิมวุฒิ บุญจันทร์ ระดับ ทรภ. น.ท.เลิศรบ ศิริรักษ์ น.ท.พงศ์กลิน เคลือบทอง ระดับหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ น.ท.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา น.ท.โกมล คงบุญรักษ์

17 ตอบข้อซักถาม

18 Internet ทร.๕๖ Internet ทร.๕๖ Wireless: W_rtnx56
Proxy: :8080 User name: Edu1219 Password: rdi338


ดาวน์โหลด ppt “การอบรมการเตรียมสนามรบด้านการข่าว และการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google