งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

4 เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว

5 โดย...นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โดย...นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6 มอบอำนาจร้องทุกข์ ด้วยกรมปศุสัตว์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรว่ามีเกษตรกรผู้ เลี้ยงโค กระบือ ของ คธก. ทำผิดระเบียบของโครงการโยนำโค กระบือของโครงการไปขายโดยพลการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๖ รายการสถานีประชาชน ได้เชิญกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วม สนทนาทางโทรศัพท์กับ ผอ.กองงานพระราชำริและกิจกรรมพิเศษเพื่อ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย (DSI) ได้ให้คำแนะนำกับกรมปศุ สัตว์ว่าหากมีการทำผิดระเบียบให้กรมปศุสัตว์แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สถานีตำรวจท้องที่ที่พบการกระทำความผิด ภายใน ๙๐ วัน ทั้งนี้ หากยอมความกันได้จึงให้ถอนแจ้งความ สำหรับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่มีโค กระบือของ โครงการถ้าตรวจพบว่าเกษตรกรได้กระทำ ความผิดอาญาให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะ ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรมปศุสตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ จึงขอมอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัด หรือผู้ที่ปศุสัตว์จังหวัด มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการร้องทุกกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจท้องที่ที่พบการกระทำผิดกับเกษตรกรที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการ โครงการ ธคก.พร้อมทั้งให้ดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินของโครงการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

7 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt วัน จันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google