งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creative Mind กลุ่ม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creative Mind กลุ่ม 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creative Mind กลุ่ม 2

2 ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงาน
1 วางแผนการปฏิบัติงาน 2 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 3 ระบบติดตามประเมินผล 4 พัฒนาองค์ความรู้ 5 งานสนับสนุน

3 1 วางแผนการปฏิบัติงาน 1) วิเคราะห์/ประเมินสภาพปัจจุบันหรือประเด็นปัญหา ของสหกรณ์ โดย บันทึกในแบบ CPD card 2) วางแผนปฏิบัติงาน โดย จัดทำ Action Plan รายสหกรณ์ จัดทำ Action plan รายปี จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

4 2. นำแผนสู่การปฏิบัติงาน
ขออนุญาตไปราชการ ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ (ลงพื้นที่) 3. ระบบติดตามประเมินการปฏิบัติงาน รายงานผลหลังเข้าส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะติดตามประเมินผล 4. การพัฒนาองค์ความรู้ 5. แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เช่น คณะฯตรวจการสหกรณ์ คณะฯ แก้ไขข้อบกพร่อง คณะฯ จัดการข้อร้องเรียน

5 การวิเคราะห์สหกรณ์สำหรับการส่งเสริมในปี 2556
แบบ สสพ. 2 CPD card/แผน/บันทึกส่งเสริมสหกรณ์ (สภาพปัจจุบัน/สรุปประเด็นปัญหา) นาย/นาง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร……จำกัด รหัส สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ………. เขต… การวิเคราะห์สหกรณ์สำหรับการส่งเสริมในปี 2556 การปฏิบัติตามคำแนะนำ/ส่งเสริมหรือการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา แผนการตรวจเยี่ยม/ส่งเสริมครั้งนี้ วันที่…………… รหัสกิจกรรม แผนงานเกี่ยวกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน/ประเด็นปัญหา ประเด็นการตรวจเยี่ยม/ส่งเสริม/ประชุม บุคคลเป้าหมาย 1.1 สภาพปัจจุบันของสหกรณ์ สหกรณ์กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ สอดคล้องกับกฎหมาย และถือปฏิบัติได้ตามที่กำหนดฯลฯ 1.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง มีข้อบกพร่องที่ยังไม่แก้ไข 2เรื่อง คือ1……....2…….. 1.3 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตของผู้สอบฯ จากปี 54 คือ 1…….. 2……. ผู้รายงาน ( ) ผอ.กลุ่มเสริมสหกรณ์ ( )

6 Action Plan รายปี (รายบุคคล)
รหัส กิจ กรรม กิจกรรม หน่วย นับ เป้า หมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 งบ ประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 20,000 1.1 การให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมตามประเด็นการวิเคราะห์ แห่ง/ครั้ง 20/50 2 3 5 1.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง 20/30 1/1 2/2 3/3 1.3 ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 20/40 …...... 19 แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์

7 ปฏิทินการปฏิบัติงานรายเดือน
1 ครั้ง/เดือน วันจันทร์ ก่อนเริ่มเดือนใหม่ วางแผนปฏิบัติงาน (ขออนุญาตไปราชการ) ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ จัดทำรายงานการไปราชการ (แบบ สสพ.2 CPD Report) ทุกวันศุกร์ ส่งรายงานการไปราชการ เบิกค่าใช้จ่ายการไปราชการ สัปดาห์ 2,4 วันศุกร์ ประชุมประจำเดือน (พื้นที่ 2) ทุกเดือน วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ วันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ประชุมกลุ่มวิชาการกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4

8 ปฏิทินการปฏิบัติงานรายเดือน (ต่อ)
นิเทศติดตามงาน โดยคณะติดตามงาน สัปดาห์ 3 หรือ 4 วันศุกร์ (ก่อนสิ้นเดือน) อบรม พัฒนาความรู้ CPS /10 ครั้ง (จัดทำความรู้เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ ในหน่วยงาน) สัปดาห์ 2 วันศุกร์ KM 1 ครั้ง/ไตรมาส 5ส สัปดาห์ 4

9 แบบ สสพ. 2 CPD report/บันทึกส่งเสริมสหกรณ์ (รายงานหลังส่งเสริมสหกรณ์)
นาย/นาง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร……จำกัด รหัส สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ………. เขต… การวิเคราะห์สหกรณ์สำหรับการส่งเสริมในปี 2556 การปฏิบัติตามคำแนะนำ/ส่งเสริมหรือการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา แผนการตรวจเยี่ยม/ส่งเสริมครั้งนี้ วันที่…………… รหัสกิจกรรม แผนงานเกี่ยวกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน/ประเด็นปัญหา ประเด็นการตรวจเยี่ยม/ส่งเสริม/ประชุม บุคคลเป้าหมาย 1.2 การแก้ไขข้อบกพร่อง มีข้อบกพร่องที่ยังไม่แก้ไข 2 เรื่อง คือ 1……. กรรมการ หรือฝ่ายจัดการ บันทึกผลการส่งเสริมและพัฒนา (วันที่ ) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้รายงาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์.... ความเห็นของกลุ่มฯ และผอ.สสพ.2

10 แนวทางปฏิบัติตามระบบติดตามประเมินผล
จสส. รายงาน ผอ กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป กจส. กบส. กพส. ผอ สสพ. 2 เก็บเข้าแฟ้มที่ฝบท. จสส.ดูความคิดเห็น/ สั่งการ/ กรณีเร่งด่วน หัวหน้า ฝบท.แจ้ง จสส. คณะ ติดตามฯ

11 แฟ้มนายสุพจน์ ทรัพย์มาก
Action Plan (CPD Act) (กระจายแผน CPD รายสหกรณ์) ปฏิทินปฏิบัติงาน (CPD รายเดือน) สภาพปัจจุบัน/ปัญหา (CPD card) บันทึกการส่งเสริมครั้งที่ 1 (CPD Report สหกรณ์ ก. บันทึกการส่งเสริมครั้งที่ 2 (CPD Report สภาพปัจจุบัน/ปัญหา (CPD card) บันทึกการส่งเสริมครั้งที่ 1 (CPD Report สหกรณ์ ข. บันทึกการส่งเสริมครั้งที่ 2 (CPD Report

12 ถาม ตอบ


ดาวน์โหลด ppt Creative Mind กลุ่ม 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google