งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการหอพักน่าอยู่ หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 แนะนำสมาชิก 1. นายประสาท จูมพล ที่ปรึกษากลุ่ม
1. นายประสาท จูมพล ที่ปรึกษากลุ่ม 2. นายมณเทียร คำภารักษ์ ประธานกลุ่ม 3. นางสุนันทา พ่วงพุฒ สมาชิก 4. นางส่งเสริม พูลสวัสดิ์ สมาชิก 5. นางแว่น กอนแก้ว สมาชิก 6. นายวินัย เริงสำราญ สมาชิก 7. นายอรุณส่ง ภิภักกิจ สมาชิก 8. นายอดุลย์ ฉาวกระโทก สมาชิก 9. นายประยุทธ์ ทิพย์เวช สมาชิก 10. นายสมชาย สุภาพ สมาชิก 11. นางเยาวพร หนูแป้นน้อย เลขานุการ

3 โครงสร้างหน่วยงาน-ภารกิจ-กลุ่มลูกค้า
ภารกิจหลัก : ให้บริการหอพักนิสิตในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 6 หอพัก กลุ่มลูกค้า : นิสิต ป.ตรี ,ป.โท, ป.เอก กว่า 3,200 คน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกิจการนิสิต

4 ประเด็นปัญหา อุปกรณ์ภายในห้องพักชำรุดไม่พร้อมใช้งาน และพื้นที่บริเวณโดยรอบยังไม่มีการจัดแต่ง การแจ้งซ่อม ได้รับการแก้ไขล่าช้า มีขั้นตอนการแจ้งซ่อมหลายขั้นตอน นิสิตไม่ทราบขั้นตอนการแจ้งซ่อม

5 หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน
หลักการและเหตุผล (มูลเหตุจูงใจ) ปัจจุบัน เพื่อให้หอพักนิสิตเป็นพื้นที่น่าพักอาศัยพร้อมให้บริการนิสิตหอพักและในการพักแขกช่วงปิดภาค ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งการซ่อมแซม การจัดเตรียมเครื่องนอนต่าง ๆ ให้พร้อมให้บริการ โดยเป็นการทำงานเชิงรุกและดำเนินการให้โดยไม่ต้องแจ้งซ่อม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศโดยรอบบริเวณที่พัก โดยการปลูกต้นไม้และการตัดแต่งให้น่าอยู่เสมอ

6 วัตถุประสงค์ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางให้พร้อมใช้อยู่เสมอ มีแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการซ่อมบำรุงห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง สร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สวยงาม

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ. ห้องพักพร้อมให้บริการ 100 เปอร์เซ็นต์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ห้องพักพร้อมให้บริการ 100 เปอร์เซ็นต์ มีแผนการซ่อมบำรุง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

8 แนวทางการแก้ไข จัดทำขั้นตอนการแจ้งซ่อมให้นิสิตได้รับทราบ
เชิญชวน ให้นิสิตแจ้งซ่อมตั้งแต่เริ่มเสียเล็กน้อย จัดลำดับการความสำคัญของสิ่งที่ต้องซ่อม(กรณีมีมากเกินกำลัง) วางแผนการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เต็มตามจำนวน จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน จัดประชุมทั้งงานช่าง หัวหน้าตึก เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมทุกสัปดาห์

9 ขอบเขตของโครงการ เฉพาะอาคารหอพักนิสิตและบริเวณโดยรอบของหอพักนิสิต
ขอบเขตของโครงการ เฉพาะอาคารหอพักนิสิตและบริเวณโดยรอบของหอพักนิสิต ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 พ.ค ถึงวันที่ 1 ต.ค รวม 5 เดือน

10 การประเมินผลโครงการ แบบตรวจสภาพห้องพัก
การประเมินผลโครงการ แบบตรวจสภาพห้องพัก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีห้องพักพร้อมให้บริการนิสิตหอพักและมีพื้นที่พักผ่อนในบริเวณหอพัก

11 ผลที่ได้รับ นิสิตทราบขั้นตอนการแจ้งซ่อม ลดระยะเวลาในการแจ้งซ่อมลงได้
เจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่วมกัน ทุกสัปดาห์ ร่วมรับทราบปัญหาที่เกิดร่วมกัน สามารถคำนวณอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดบ่อยได้ หอพักมีห้องพักที่พร้อมให้บริการ ลดจำนวนห้องที่ชำรุด สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในอาคารหอพักได้รับการปรับปรุง

12 สิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป
จัดระบบการแจ้งซ่อมให้ขั้นตอนน้อยที่สุด มีแผนซ่อมบำรุง รายวัน รายเดือน จัดเก็บข้อมูล อายุการใช้งาน อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในหอพัก บำรุงรักษา สภาพแวดล้อมโดยรอบให้สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt หอพักนิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google