งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว (ห้องประชุม มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว) อำเภอเมืองเชียงราย

2 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ การศึกษาดูงานการประเมินรอบสอง ณ โรงเรียนแม่แตงวิทยา จ.เชียงใหม่

3 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๒ โรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซมปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โสภณจริยธรรมวิทยา ๓๐๐,๐๐๐บาท วัดสันหนองบัววิทยา ๑๐๐,๐๐๐ บาท วัดเจดีย์หลวงวิทยา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เวียงชัยพิทยา ๑๐๐,๐๐๐ บาท วัดไชยสถานวิทยา ๕๐,๐๐๐ บาท วัดใหม่ใต้วิทยา ๕๐,๐๐๐ บาท

4 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๓ เงินค่าผ้าไตรจีวรและค่าบริหารทั่วไป ปี ๒๕๕๐ ไตรจีวรได้รับรายหัวละ ๑,๒๐๐ บาท ค่าบริหารทั่วไปรายหัวละ ๕๐๐ บาท รวมจะได้รับรายหัวละ ๑,๗๐๐ บาท งบฯ ทั้งหมดจะโอนให้โรงเรียนภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยงบนี้จะใช้รายหัวของร.๑ จ.๑ ปี ๑/๒๕๔๙เป็นเกณฑ์จัดสรร

5 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๔ แนะนำ website ใหม่ของกลุ่ม ปส.ชร. ปส.ชร.มีเว็บไซต์เก่าชื่อ ปัจจุบันชื่อ เว็บไซต์กลุ่มฯ๖ เว็บไซต์กองพุทธศาสนศึกษา

6 วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
-ให้ผู้เข้าประชุมได้อ่านสรุปบันทึกสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ ตามเอกสารที่แนบ เพื่อแก้ไขหรือรับรอง

7 วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-รายรับ-จ่ายการจัดสร้างจตุคามรุ่น”สองพ่อให้รวย” ได้ยอดรับทั้งหมดขณะนี้(๒๓/๖/๕๐) = ๑,๓๔๒,๙๗๐บาท หักคืนต้นทุนตามสัญญา ๕๐% = ๖๗๑,๔๘๕ บาท หักเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ = ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือสำหรับแบ่งให้โรงเรียน๕๐% = ๒๖๐,๗๔๒ บาท รายละเอียดแต่ละโรงเรียนแสดงในเอกสารที่แนบให้

8 วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาร่วมกัน
- แนวทาง/ขอบข่ายการแข่งขันทักษะวิชาการปี ๕๐ วัน เวลา จัดกิจกรรม อาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ สถานที่ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ.เวียงชัย (ม.ปลาย+ทักษะ) โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม (ม.ต้น) งบประมาณที่ต้องใช้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่งตั้งกรรมการวิชาการรับผิดชอบดูแลด้านแนวทาง/ขอบข่ายวิชาการ ดังเอกสารแจกให้พิจารณา

9 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ เรื่องของประธานกลุ่มวิชาการ ปส.ชร.
๕.๒ เรื่องของนายกสมาคมครูฯ ๕.๓ เรื่องของประธานองค์กรครูฯ ๕.๔ พระสมชาติ ฐิตปุญฺโญ ครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา เสนอการอบรมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อการสอน


ดาวน์โหลด ppt อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google