งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
ให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ของหน่วยบริการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดสรรและกระจายกำลังคนตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยพิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคนของสถานบริการสุขภาพ

2 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง

3 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๒.๑ รพ.สต.และ รพช. ๒.๒ รพ.ทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร ๒.๓ รพ.ชุมชนเปิดใหม่ ๒.๔ รพ.ที่ขาดสภาพคล่อง ๒.๕ รพ.ทั่วไปที่มีภาระงานหนัก ๒.๖ หน่วยงานที่มีภารกิจพิเศษ เช่น การบริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ รวมถึงเรื่องยาเสพย์ติด

4 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๓. การกระจายตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ให้กระจายตามภาระงานเวชกิจฉุกเฉิน ๔. การกระจายตำแหน่งแพทย์แผนไทย ให้กระจายไปในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นลำดับแรก

5 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๕.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในบางสายงานที่ได้รับการจัดสรร เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักกายอุปกรณ์

6 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๕.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในบางสายงานที่ได้รับการจัดสรร เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักกายอุปกรณ์

7 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาร่วมผลิต(เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. ร่วมผลิตกับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕) เพื่อประกอบการพิจารณาการกระจาย

8 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๖. การจัดตำแหน่งลงส่วนราชการให้ใช้ส่วนราชการตามโครงสร้าง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ และให้ระบุรหัสตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.๒

9 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๖.๑ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้จัดลงที่งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลชุมชน ให้จัดลงที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครบครัวและชุมชน

10 แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง
๖.๒ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ให้จัดลงที่โรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มงานศัลยกรรม หรือ กลุ่มงานอายุรกรรม

11 การบรรจุเข้ารับราชการ
๑. การบรรจุเข้ารับราชการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด ๑.๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๑.๒ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิที่สามารถคัดเลือกบรรจุเข้าราชการได้ ๑.๓ อื่น ๆ ที่เขตพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เช่น อายุงาน สถานที่ ปฏิบัติงาน การประเมินผลงานรายบุคคล เป็นต้น

12 การบรรจุเข้ารับราชการ
๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ก.พ.มีมติไม่ให้กำหนด ตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากกรอบตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖

13 การบรรจุเข้ารับราชการ
๓. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาธนาคารเลือด) เป็นวุฒิที่ ก.พ.ไม่ได้กำหนดให้ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

14 การบรรจุเข้ารับราชการ
๔. ตำแหน่งที่ไม่จัดสรรให้เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้อง บรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ ได้แก่ นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินการการกระจายอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google