งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ความสำคัญ เพื่อเสริมการดำเนินงานกิจการฯ ในปัจจุบัน และบูรณาการการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1

2 การดำเนินงานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การดำเนินงานของส่วนกลาง การประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดทำคำแนะนำ, คู่มือหลักเกณฑ์วิชาการ การดำเนินงานของท้องถิ่น การออกข้อกำหนดท้องถิ่น การอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดการเหตุรำคาญจากกิจการฯ

3 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2555-2559
การจัดทำคำแนะนำ คู่มือวิชาการ แบบตรวจสถานประกอบการ และคำขอรับอนุญาต สำหรับกิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การประกาศกิจการที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ ให้เป็นกิจการที่เป็ฯอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ใช้เครื่องมือ HIA เพื่อสนับสนุนการควบคุมกิจการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4 กรอบการพัฒนาระบบกิจการฯ โดยใช้กระบวนการ HIA
ประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่มีความเสี่ยง/ผลกระทบ (ยังไม่ได้ประกาศเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) คู่มือ,หลักเกณฑ์วิชาการ แบบตรวจสถานประกอบการ, คำขอรับอนุญาต กระบวนการ HIA กิจการฯ 135 ประเภท ร่างคำแนะนำ คกก.สธ. กระบวนการ HIA ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ ทั่วไปของท้องถิ่นในการ ควบคุมกิจการ การควบคุมกิจการ/กิจกรรมในท้องถิ่น การอนุญาต ข้อตกลง,กิจกรรม,แผนงานในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา

5 แผนกลยุทธ์ ปี พัฒนาการจัดทำ(ร่าง) คำแนะนำ และคู่มือวิชาการ โดยใช้ HIA ในกิจการ และประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น พัฒนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัย สสจ. และ สสอ. ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับท้องถิ่น ปรับปรุงคู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาคู่มือ และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่น ประสานความร่วมมือระดับนโยบายกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการใช้ HIA ภายใต้พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหตุรำคาญ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

6 แผนการดำเนินงาน ปี 2556 1) จัดทำ(ร่าง) คำแนะนำ และคู่มือวิชาการ โดยใช้ HIA การหลอมเหล็ก การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ การผลิตกระดาษต่างๆ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง หน่วยงานหลัก : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานร่วม : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, ศูนย์อนามัย

7 แผนการดำเนินงาน ปี 2556 2) พัฒนาตัวแบบ HIA สำหรับท้องถิ่น
การพัฒนาตัวแบบ HIA 12 พื้นที่ โดยการสนับสนุนให้ท้องถิ่น ใช้เครื่องมือ HIA เพื่อสนับสนุนการควบคุมกิจการ พัฒนาคู่มือ และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่น หน่วยงานหลัก : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ศูนย์อนามัย หน่วยงานร่วม : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

8 แผนการดำเนินงาน ปี 2556 3) พัฒนาระบบและกลไก HIA ใน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ศึกษาประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก่อนการประกอบกิจการ หน่วยงานหลัก : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google