งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผล การดำเนินงาน องค์กรแพทย์ ปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผล การดำเนินงาน องค์กรแพทย์ ปี 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผล การดำเนินงาน องค์กรแพทย์ ปี 2549

2 กิจกรรมที่ ได้ดำเนินการ

3 ประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์
โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่  การสรรหาประธานองค์กรแพทย์  ลงมติรับรองธรรมนูญองค์กรแพทย์ฉบับใหม่  ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูน ทักษะ (หลังจากทบทวนใหม่)  แนะนำสมาชิกใหม่  วาระอื่นๆ เช่น เรื่องจากผู้บริหาร การพัฒนา คุณภาพ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ (การใช้ยา ความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ฯลฯ

4 ประชุมกรรมการองค์กรแพทย์
แก้ไขธรรมนูญองค์กรแพทย์ ปรับโครงสร้างกรรมการองค์กรแพทย์ ทบทวนตำแหน่งกรรมการองค์กรแพทย์ ให้ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ รองประธาน และผู้ช่วยเลขานุการ

5 คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ปี 2549-2550
นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ประธาน นพ.วรัญญู กิตติพรเพชรดี รองประธาน ทพ.ญ.สุขเสมอ คูสุวรรณ เหรัญญิก พญ.ฌาดาวรรณ ธรรมประดิษฐ์ เลขานุการ พญ.สิริประภา พจนะแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ นพ.วิศาลศักดิ์ บิณศิริวาณิช พญ.มัลลิกา สุวรรณคีรี พญ.วราภรณ์ ชูนามชัย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางคลินิก

6 คณะกรรมการองค์กรแพทย์
ผู้อำนวยการ รพ. ประธานองค์กรแพทย์ คณะกรรมการองค์กรแพทย์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในรพ. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด อนุกรรมการ วิชาการและการกำกับ มาตรฐานวิชาชีพ อนุกรรมการ จริยธรรม อนุกรรมการ บริหารบุคลากรแพทย์ พญ.โศรยา นพ.ชิตพงษ์ นพ.ธเนศ นพ.วราวุธ พญ.วราภรณ์ นพ.วรัญญู นพ.วิศาลศักดิ์ พญ.มัลลิกา นพ.นาวิน พญ.พนิดา นพ.ไพบูลย์ นพ.ทวี นพ.อนิรุทธ์ นพ.จตุรพร

7 กิจกรรมอื่นๆ โครงการสัมมนาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 2 รุ่น Sport Day
การควบคุมดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ได้แก่ การจัดตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ครบตามที่แพทยสภากำหนด การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การปฐมนิเทศ การเลี้ยงรับ ส่ง สมาชิกองค์กรแพทย์ กระดานข่าว / Web page MSO SBH

8 แผนที่จะดำเนินการต่อไป
จัดประชุมวิชาการองค์กรแพทย์ เตรียมการสรรหาคณะกรรมการองค์กรแพทย์ชุดใหม่ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน เช่น Management จำนวนครั้งของการประชุสมาชิก-กรรมการ, วิชาการ Service จำนวนข้อร้องเรียนของแพทย์ Quality จำนวน CPG ใหม่ HRM การประเมิน competency แพทย์ใช้ทุน เตรียมความพร้อมเพื่อรับการ Re-accredit


ดาวน์โหลด ppt สรุปผล การดำเนินงาน องค์กรแพทย์ ปี 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google