งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี

2 วิสัยทัศน์ สร้างระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้บรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ มีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

3 การบริหารก่อนการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
You are here มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 การบริหารหลังการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย แห่งการสร้างสรรค์ การบริหารหลังการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ You are here ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์เปรียบเหมือน เครื่องยนต์ ผู้อำนวยการเปรียบ เหมือนหัวหน้าช่างเครื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ

5 ยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งบประมาณด้าน IT คณะวิชา ต่าง ๆ แผนด้าน IT ยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนด้าน IT ระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย แผนด้าน IT ศูนย์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ พัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานแบบมืออาชีพ สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

6 ยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการด้านงบประมาณ IT มหาวิทยาลัยศิลปากร งบลงทุนด้าน IT งบประมาณด้าน IT ยุทธศาสตร์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนด้าน IT ระดับมหาวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ งบดำเนินการ พัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานแบบมืออาชีพ สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7 สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สร้างทีมบริหารที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำที่ดี โดยคำนึงถึงการทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการบริหาร สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการทำงานเป็นทีม 2. สร้างระบบและกลไกที่ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นตัวขับเคลื่อนยุทศาสตร์ด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สร้างระบบการบริหารระบบสารสนเทศในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกันและเชื่อมต่อกันได้เสมือนเป็นวิทยาเขตเดียวกัน

8 พัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานแบบมืออาชีพ
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attribute) 2. ส่งเสริมให้มีการสร้างค่านิยมของหน่วยงานและให้บุคลากรมีความรักในหน่วยงานและงานที่ทำ 3. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยมุ่งให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน 4. สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ รวมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีการ ทำงานแบบมืออาชีพ 5. เพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรโดยการยกย่อง ชมเชย และมอบรางวัล


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google