งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.
เอกสารหมายเลข 4 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บุษบา ชัยมงคล 21 ก.ย. 55

2 ระเบียบการสอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ  ไม่รู้ว่าสอบห้องไหน

3 1. ค้นหาข้อมูลใน CD - Copy ข้อมูลลงในเครื่อง
- วิธีการค้นหาข้อมูลจากโปรแกรม  ชื่อ – นามสกุล  เลขประชาชน  เลขที่นั่งสอบ

4 2. โทรมาสอบถามฝ่ายคอมฯ - Office 044-223014, 223026 - มือถือ
 บุษบา  พิศมัย

5 ขอความร่วมมือแต่ละสนามสอบ
แจ้งข้อมูลผู้เข้าสอบ+ขาดสอบ พร้อมปัญหา (ถ้ามี) 1. คาบเช้า ก่อนเวลา น. 2. คาบบ่าย ก่อนเวลา น. เพื่อแจ้ง สทศ.

6 ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
ปีการศึกษา 2556

7  มหาวิทยาลัยดำเนินการรับตรง 1. สอบสัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน)
วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยดำเนินการรับตรง แบ่งเป็น 3 รูปแบบ :- 1. สอบสัมภาษณ์ (ไม่มีสอบข้อเขียน) 2. ข้อสอบของ ม. + สัมภาษณ์ 3. ข้อสอบ ม. และ/หรือ ข้อสอบ สทศ. + สัมภาษณ์

8  มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์ให้ สอท. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1 แห่ง (ระบบเคลียริ่งเฮาส์) ประกาศผลการคัดเลือกรับตรง ส่งรายชื่อตัดสิทธิ์ Admissions

9 จะถือว่าสละสิทธิ์ผลการรับตรงทั้งหมด สามารถไปสมัคร Admissions
ถ้านักเรียนไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่าน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ตามข้อ  จะถือว่าสละสิทธิ์ผลการรับตรงทั้งหมด และ สามารถไปสมัคร Admissions

10 การจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คือ อะไร ใช่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ?
การจัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา คือ อะไร ใช่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ? เป็นการสอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อใช้ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (รับตรงรูปแบบที่ 3)

11 ผลคะแนนสามารถนำไปใช้ยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตามเงื่อนไขของคณะและสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนน วิชาสามัญ ๗ วิชา

12 กำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
กำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2556 1. รับสมัคร ต.ค. 2555 2. ชำระเงินค่าสมัคร ต.ค. 2555 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พ.ย เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 4. สอบข้อเขียน ม.ค 2556 5. ประกาศผลสอบ ก.พ. 2556

13 ผลคะแนนสามารถนาไปใช้ได้เพียงครั้งเดียว ในปีที่ทำการสอบนั้นๆ
ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป โดยเปิดสนามสอบ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา ผลคะแนนสามารถนาไปใช้ได้เพียงครั้งเดียว ในปีที่ทำการสอบนั้นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

14 ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
กำหนดการ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house ปีการศึกษา 2556

15 1. สอบ GAT/PAT 1/ ต.ค. 2555 2. ประกาศผล GAT/PAT 1/ พ.ย. 2555 3. สอบวิชาสามัญ 7 วิชา ม.ค. 2556 4. ม. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับตรงให้ สอท. ภายใน 5 มี.ค. 2556 5. นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 1 แห่ง มี.ค. 2556 6. สอท. แจ้งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ไปให้ ม. และตัดสิทธิ์การสมัคร Admissions มี.ค. 2556 7. ม. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

16 กำหนดการเคลียริ่งเฮาส์ มทส.
กำหนดการเคลียริ่งเฮาส์ มทส. 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 พ.ย. 2555 มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 2. วันสอบสัมภาษณ์ พ.ย. 2555 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ 13 ธ.ค. 2555 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้าศึกษาที่ ภายใน 23 ม.ค. 2555

17 มทส. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ สอท. 6 ก.พ. 2556
6. นักเรียนยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่ตนได้รับการคัดเลือก เพียง 1 แห่งที่ มี.ค. 2556 7. สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ตามข้อ 6 มายังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัคร ในระบบ Admissions ภายใน 24 มี.ค. 2556 มทส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ตามข้อ 6 ที่ ภายใน 27 มี.ค. 2556

18 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ODOD
1. สมัครและชำระเงินผ่านธนาคาร ก.ย.-1 ต.ค. 55 2. ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 2 ต.ค. 55 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่ ต.ค. 55 4. สอบข้อเขียน ต.ค. 55 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ เข้าค่ายเตรียมความพร้อม ต.ค. 55

19 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาแพทย์ มทส.
1. สมัครและชำระเงินผ่านธนาคาร ก.ย.- 31 ต.ค. 55 2. ส่งเอกสารการสมัคร ภายใน 1 พ.ย. 55 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ.ย.55 4. สอบข้อเขียน พ.ย. 55 5. ประกาศผลสอบข้อเขียน พ.ย. 55 6. ตรวจร่างกายและทดสอบสอบสุขภาพจิต 6 ธ.ค. 55 7. สอบสัมภาษณ์ ธ.ค. 55 8. ประกาศผลการคัดเลือก ธ.ค. 55 9. รายงานตัวเข้าศึกษา ธ.ค. 55

20 จำนวนรับเข้าศึกษา จังหวัด แพทย์เพิ่ม มทส. ODOD รวมทั้งสิ้น นครราชสีมา
11 10 21 ชัยภูมิ - บุรีรัมย์ 7 14 สุรินทร์ รวม 36 24 60 หมายเหตุ : จำนวนรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม อาจเพิ่มจำนวน อีก 20 คน รวมเป็น 56 คน ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

21 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google