งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Master of Arts Program in Politics and Governance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Master of Arts Program in Politics and Governance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Master of Arts Program in Politics and Governance
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในด้านการเมืองการปกครอง สามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจ รวมถึงวางแผน ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และบูรณา การ เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบ ในการปกครองที่เป็นธรรมาภิบาล และเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพของ สังคม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3 รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่น 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2555
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่หลักสูตรฯ โดยรับใบ สมัครที่สำนักงานหลักสูตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายและเอกสาร ประกอบการสมัคร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน พร้อมธนาณัติค่า สมัคร 1,200 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานหลักสูตรฯ ภาควิชาการ ปกครอง อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก 1) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2555 วันจันทร์– วัน เสาร์ เวลา น. การรับสมัคร

4 เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) สำเนาปริญญาบัตร สำเนาบัตรข้าราชการ/ บัตรประชาชน หนังสือรับรองการมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จาก ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) หมายเหตุ : ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกแผ่น เอกสารประกอบการสมัคร

5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการ ปกครอง ภาควิชาปกครอง อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ (ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ (พัชรินทร์) และ (เยาวณี) อีเมล: เว็บไซต์ หรือที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt Master of Arts Program in Politics and Governance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google