งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ
ข้อมูลการศึกษาต่อใน มทส. ปีการศึกษา 2555 โดย ... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

2 ป.ตรี 8 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 2,588 คน
จำนวนรับปีการศึกษา 2555 ป.ตรี 8 กลุ่มสาขาวิชา จำนวน 2,588 คน 48 พยาบาลศาสตร์ 60 วิทยาศาสตร์การกีฬา 180 สาธารณสุขศาสตร์ 90 เทคโนโลยีการจัดการ 200 เทคโนโลยีสารสนเทศ 270 เทคโนโลยีการเกษตร 1,680 วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

3 โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด
ประเภทโควตา โควตาโรงเรียน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และ ปราจีนบุรี โควตาจังหวัด ทุกจังหวัดที่เหลือทั้งหมดทั่วประเทศ

4 โควตาโรงเรียน/จังหวัด
คุณสมบัติผู้สมัคร โควตาโรงเรียน/จังหวัด 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ แผนการเรียน - วิทย์-คณิต : สมัครได้ทุกสาขาวิชา - ศิลป์คำนวณ : สมัคร สารสนเทศ และ การจัดการ - ศิลป์ภาษา : สมัครได้เฉพาะการจัดการ 3. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 4. คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 2.50

5 ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ นักกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์
ประเภทโควตาพิเศษ ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ นักกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ เด็กดีมีคุณธรรม สอวน. รับทั่วประเทศ

6 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม ก 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50 4. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรม ด้านต่าง ๆ เช่น

7 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม ก (ต่อ) 1) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง ป.ไทย 2) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

8 3) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่ง ป.ไทยฯ โดยได้รับรางวัลระดับภาค หรือระดับประเทศ 4) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ที่จัดโดย องค์กรระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบฯ โดยได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารางวัลชมเชย 5) กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ที่จัดโดย สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา เป็นรายกรณี

9 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม ข 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับ ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียน ต่อไปนี้ 9

10 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม ข (ต่อ) (1) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร (2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (3) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา (4) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา (5) โรงเรียนสาธิต ม. สงขลา จ.สงขลา (6) โรงเรียนสาธิต ม. เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (7) โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 10

11 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่ม ข (ต่อ) 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. คะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

12 โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ
ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หากนักศึกษาสามารถรักษาแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับ การยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยใน ภาคการศึกษาต่อไป

13 โควตานักกีฬา 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง 1) ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศกีฬาในระดับจังหวัด 2) เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่ จังหวัดไม่ได้จัดแข่งขัน 3) มีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

14 โควตานักกีฬา ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริม ทางด้านวิชาการตามความจำเป็น และอาจได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติตลอดจนการยกเว้นค่าหน่วยกิต หากประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน

15 โควตาดนตรีและนาฏศิลป์
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีคุณสมบัติ และความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 1) เป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน 2) มีเอกสารหรือมีผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี และนาฏศิลป์จากโรงเรียน

16 โควตาดนตรีและนาฏศิลป์
ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของ มทส. ตลอดเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด

17 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. เป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆ และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยได้รับใบรับรอง ใบประกาศเกียรติคุณ วุฒิบัตร หรือโล่/รางวัล จาก หน่วยงานระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

18 โควตา สอวน. 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ทั่วประเทศ 2. GPAX 4 ภาคเรียน (ถึงภาค 2 ของ ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรใน สอวน.ค่าย 2

19 โควตา สอวน. ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ กลุ่ม 1 : GPAX 2.5 – 3.24
ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาแรก เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หากนักศึกษาสามารถรักษาแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับ การยกเว้น ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยใน ภาคการศึกษาต่อไป

20 โควตา สอวน. ฟรี... จนถึงปริญญาเอก ประโยชน์ และสวัสดิการที่ได้รับ
กลุ่ม 2 : GPAX >= 3.25 50 ทุน (ต้องสมัคร) ค่าเล่าเรียนฟรี - ค่าหอพักฟรี มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/เดือน ฟรี... จนถึงปริญญาเอก

21 เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบ ปพ. 1 ฉบับจริง (มีผลการเรียน 4 ภาค) 2. หลักฐานเพิ่มเติม ของแต่ละประเภท โควตาพิเศษที่สมัคร 3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท / โควตา

22 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าประกันทั่วไป ,500 บาท 2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ,000 บาท/ปี 3. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา บาท/ปี 4. ค่าหน่วยกิต ๆ ละ บาท หมายถึง ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา เป็นต้น

23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเทียบกับสถาบันอื่น
วิศวกรรมศาสตร์ มทส. 113,300 บ. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 176,800 จุฬาลงกรณ์ 144,000 ลาดกระบัง 136,000 ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 128,000 ม.ศิลปากร 120,000 ม.นเรศวร (พิษณุโลก)

24 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเทียบกับสถาบันอื่น
กลุ่มสาขาเกษตร มทส. 112,300 บ. ม.แม่ฟ้าหลวง 144,000 ม.เกษตรศาสตร์ (สกลนคร) 120,000 ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 120,000 ม.ศิลปากร 120,000

25 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเทียบกับสถาบันอื่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ มทส. 109,300 บ. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 254,000 ลาดกระบัง 160,000 ม.แม่ฟ้าหลวง 144,000 ม.ศิลปากร 120,000

26 " ถ้าเรียนได้... ต้องได้เรียน"
ทุนการศึกษาของ มทส. " ถ้าเรียนได้... ต้องได้เรียน"

27 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประเภททุนการศึกษา 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 3. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 4. ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา 5. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน 6. ทุนส่งเสริมผู้มีศักยภาพ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 7. ทุนช่วยค่าครองชีพ 8. ทุนจากบริษัท ห้างร้านและบุคคลภายนอก

28 กำหนดการรับนศ.โควตา กำหนดวัน กิจกรรม
- นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Web 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 54 - นักเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 1 - 9 ก.ย. 54 ร.ร.ส่งเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมให้ มทส. 11 พ.ย. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ พ.ย. 54 สอบสัมภาษณ์ 15 ธ.ค. 54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายใน 16 ม.ค. 55 นักเรียนตอบยืนยันการเข้าศึกษาทาง Web พ.ค. 55 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา & เปิดภาคการศึกษา

29 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร ,

30 กำหนดการสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1
สมัครสอบ+เลือกอำเภอ 1 – 29 ก.ค. 54 ชำระค่าสมัคร 1 – 30 ก.ค. 54 ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตร 20 ส.ค. 54 สอบ GAT / PAT 8 – 11 ต.ค. 54 ประกาศผลสอบ 10 พ.ย. 54

31 กำหนดการสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2
สมัครสอบ+เลือกอำเภอ 10 พ.ย.– 7 ธ.ค. 54 ชำระค่าสมัคร 10 พ.ย. – 8 ธ.ค. 54 ประกาศสถานที่สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตร 20 ธ.ค. 54 สอบ GAT / PAT 3 – 6 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบ 10 เม.ย. 55

32 O-NET + GAT / PAT www.niets.or.th
สมัครและดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบ / Download สถิติ / ผลการสอบ

33 ถาม & ตอบ


ดาวน์โหลด ppt โดย ... รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google