งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติ หมาย เหตุ ๓๑ มี.ค.๕6 22-๒6 เม.ย.๕6 ๒9 เม.ย.-3 พ.ค.56 ๓๐ เม.ย.๕6 3 พ.ค.๕6 6-17 พ.ค.๕6 9 พ.ค.๕6 20-27 พ.ค.๕6 28-29 พ.ค.๕6 30, 31 พ.ค., 3, 4 และ 5 มิ.ย.56 6-7 มิ.ย.๕6 10-21 มิ.ย.56 24-26 มิ.ย.56 28-30 มิ.ย.56 1-6 ก.ค.56 7-31 ก.ค.56 8-10 ก.ค.56 8 ก.ค.-11 ต.ค.56 18 ก.ค.56 ๓๑ ก.ค.๕6 4-28 ส.ค.56 5-7 ส.ค.56 ๒8 ส.ค.๕6 1-25 ก.ย.56 สรุปรายงานเลื่อนชั้นปีของ นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ให้ นรด. ฝึกทบทวนครูฝึกภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - การฝึกทบทวน ผกท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับการจัดสรรยอดรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ ๑ และยอดรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๔ จาก นรด. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ประชุมสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ จว.อ.บ., จว.ศ.ก., จว.ม.ห. และ จว.อ.จ. จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัว และรับสมัคร - วันสถาปนาหน่วยฯ - ออกทำการรับรายงานตัว ชั้นปีที่ ๒,๓,๔ และ ๕ จว.อ.บ., จว.ศ.ก., จว.อ.จ. และ จว.ม.ห. - รับรายงานตัวเพิ่มเติม - ออกทำการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ ๑ ทั้ง ๔ จังหวัด - รับสมัครเพิ่มเติม - ตรวจสอบเอกสารรับรายงานตัวและ รับสมัคร - ประชุมมอบนโยบายการฝึก ปีการศึกษา - ฝึก นศท.บังคับบัญชา ๒๐๐ นาย - เตรียมการออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก และการฝึกศูนย์ฝึกค่ายฯ - ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๑ รร.พรานวิบูลวิทยา, รร.กันทรารมณ์, รร.ขุขันธ์ และ รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๑ ศูนย์ฝึกค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทำการฝึก - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกค่ายฯ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๑ ห้วงที่ ๒ รร.พนาศึกษา, รร.อำนาจเจริญ, รร.นวมินทราชูทิศอีสาน และ รร.คำบก วิทยาคาร พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๒ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๒ ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๓ รร.ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ, รร.ม่วงสามสิบอัมพวัน, รร.เขมราฐ พิทยาคม และ ว.เทคนิคศรีสะเกษ วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติ หมาย เหตุ 2-4 ก.ย.56 25 ก.ย.56 29 ก.ย.-23 ต.ค.56 30 ก.ย.-2 ต.ค.56 ๑-๑๒ ต.ค.๕6 ๓ ต.ค.๕6 ๑1 ต.ค.๕6 ๑๒ ต.ค.๕๕ ๑๖-๓๑ ต.ค.๕6 23 ต.ค.๕6 27 ต.ค.-20 พ.ย.56 ๒8-31 ต.ค.56 11-15 พ.ย.๕6 20 พ.ย.56 20-22 พ.ย.๕6 21-22 พ.ย.๕6 ......พ.ย.๕6 2-4 ธ.ค.๕6 8 ธ.ค.๕6 16-20 ธ.ค.๕6 ๒3-27 ธ.ค.๕๖ ม.ค.-มี.ค.๕7 .....มี.ค.๕7 31 มี.ค.๕7 - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๓ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๓ ชุดครูฝึกออกทำการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๔ รร.เดชอุดม, รร.นาจะหลวย และ รร.ศรีเมืองวิทยาคาร - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๔ ชุดครูฝึกออกทำการฝึก รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒9 พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึก พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึก ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นศท.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ รายงานตัว เข้ารับการฝึกศูนย์ฝึกค่ายฯ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๔ ห้วงที่ ๕ รร.พิบูลมังสาหาร, รร.เบญจลักษ์ พิทยา, รร.กันทรลักษ์วิทยา และ รร.กำแพง - พิธีเปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๕ ประชุมสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ - พิธีปิดการฝึกศูนย์ฝึกรอบนอก ห้วงที่ ๕ - ส่งคืนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ออกทำการฝึก ประชุมเตรียมการสอบ นศท.ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ - จัดเตรียมห้องสอบภาคทฤษฎี - สอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ - สอบเก็บตกที่ รร.ราชสีมาวิทยาลัย จว.น.ม. - ซักซ้อมพิธีสวนสนามของ นศท. พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของ นศท. ฝึกทบทวนครูฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดเตรียมสนามฝึกภาคสนาม อ่างเก็บน้ำห้วยซัน - ออกทำการฝึกภาคสนาม ประจำปี ๒๕๕๖ - รายงานผลการฝึกประจำปี ๒๕๕๖ สรุปยอดการเลื่อนชั้นปีของ นศท. ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๔


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google