งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันศาสนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันศาสนา

2 นำเสนอโดย คุณครู นาตยา สุกจั่น จัดทำโดย
สมาชิก นำเสนอโดย คุณครู นาตยา สุกจั่น จัดทำโดย 1.นางสาวปลายฟ้า เลาหวิวัฒนชัย เลขที่ 29 2. นางสาวพิลาศลักษณ์ นับดี เลขที่ 30 3. นางสาวกัลยาณี แสนเพชร เลขที่ 34 4.นางสาวรัตติยาภรณ์ วงศ์ศิริ เลขที่ 36 5.นางสาวกรกมล สุจจิตร์จูล เลขที่ 41 6. นางสาวเกวลี ขันติพงษ์ เลขที่ 42 7.นางสาวฐานิต บุญแก้ว เลขที่ 43 8.นางสาวปิยธิดา สนธิกุลมาศ เลขที่ 44 9. นางสาวสิริกาญจน์ แสงแจ้ เลขที่ 45 ม.4/2

3 สถาบันศาสนา สถาบันศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดแบบแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อ ความรู้สึกทางอารมณ์ พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างถูกต้อง งดงาม และเหมาะสม สถาบันศาสนามีรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ พิธีกรรม หลักความเชื่อ หลักธรรมคำสอน และสัญลักษณ์ทางศาสนา

4 หน้าที่ของสถาบันศาสนา
1.ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 2. จัดประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญ การบวช 3. อบรมศีลธรรมให้แก่สมาชิกของสังคม และเป็นพื้นฐานของหลักจริยธรรม

5 หน้าที่ของสถาบันศาสนา
4. เป็นแบบอย่างของความประพฤติดีให้แก่สมาชิก มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม 5. เป็นพื้นฐานสำคัญของอำนาจรัฐ เช่น ในระบบการปกครองที่ไม่มีการแยกอาณาจักร ออกจากศาสนจักร โดยยอมให้ศาสนจักรเป็นใหญ่ หรือในบางสังคมที่ยอมให้ผู้นำศาสนาเป็นผู้นำทางการเมืองด้วย

6 บทบาทของสมาชิก สมาชิกของสถาบันศาสนามีบทบาทตามสถานภาพต่างๆ เช่นนักบวชและพระสงฆ์มีบทบาทในการสอนให้คนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว รู้จักบาปบุญคุณโทษ ฆราวาสมีบทบาทในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม

7 1.ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
2. จัดประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา สถาบันศาสนา หน้าที่ บทบาท 4. เป็นแบบอย่างของความประพฤติดีให้แก่สมาชิก 3. อบรมศีลธรรมให้แก่สมาชิกของสังคม และเป็นพื้นฐานของหลักจริยธรรม สมาชิกของสถาบันศาสนามีบทบาทตามสถานภาพต่างๆ 5. เป็นพื้นฐานสำคัญของอำนาจรัฐ

8 ขอบคุณคะ ^^


ดาวน์โหลด ppt สถาบันศาสนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google