งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“e-Revenue” “ภาษี”เรื่องง่าย ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“e-Revenue” “ภาษี”เรื่องง่าย ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “e-Revenue” “ภาษี”เรื่องง่าย ๆ

2 “e-Revenue” “ภาษี...” คืออะไรค่ะ?

3 “ภาษี” เงินที่รัฐจัดเก็บจากประชาชน คือ...
และผู้ประกอบการเพื่อเป็นรายได้นำมา พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

4 แล้วทำไมต้องเสียภาษีค่ะ ?
“e-Revenue” แล้วทำไมต้องเสียภาษีค่ะ ?

5 “รัฐ” มีความจำเป็นต้องนำเงินภาษีที่เก็บได้ ไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ และกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่ การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ถนน ไฟฟ้า ประปา การป้องกันประเทศ เป็นต้น

6 ถ้าเสียภาษีแล้ว ได้อะไรค่ะ?
“e-Revenue” ถ้าเสียภาษีแล้ว ได้อะไรค่ะ?

7 “e-Revenue” เพื่อใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น
“รัฐ” นำเงินภาษีที่เก็บได้ไปจัดสรรเป็นงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา มีการให้เรียนฟรี 15 ปี ด้านการสาธารณสุข มีนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ด้านเศรษฐกิจ มีกองทุนหมู่บ้าน และสร้างเขื่อน ด้านคมนาคม มีการสร้างถนน รวมทั้งด้านรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

8 “e-Revenue” ใคร..? มีหน้าที่ เสียภาษีครับ..

9 ทุกคนที่มีรายได้ “e-Revenue” เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงาน พ่อค้าแม่ค้า บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

10 “e-Revenue” เสียภาษีจากอะไรครับ ?

11 รายได้ทุกประเภท ได้แก่
รายได้ทุกประเภท ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง การขายสินค้า และให้บริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น

12 ถ้าจะเสียภาษี ต้องทำอย่างไรค่ะ?
“ต้องนำรายได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษี และต้องเสียภาษีภายในเวลา ที่กฎหมายกำหนด” “e-Revenue”

13 แล้ว....ภาษีเงินได้ คืออะไรค่ะ?
“e-Revenue” แล้ว....ภาษีเงินได้ คืออะไรค่ะ?

14 ภาษีเงินได้คือ... “e-Revenue” ภาษีที่เก็บจากผู้มีเงินได้ ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

15 มีหน้าที่เก็บภาษีล่ะครับ ?
ใคร... มีหน้าที่เก็บภาษีล่ะครับ ? “e-Revenue”

16 กรมสรรพากร มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากร
เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บจากประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีเงินได้ ภาษีที่จัดเก็บมี 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม “e-Revenue”

17 ภาษีทางตรง คือ ? “e-Revenue” ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีต้องจ่ายภาษีเอง หรือภาษีที่เรียกเก็บโดยตรงจากผู้มีเงินได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล “e-Revenue”

18 ภาษีทางอ้อม คือ ? “e-Revenue”
ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ต้องจ่ายภาษีเอง แต่เรียกเก็บจากผู้บริโภคสินค้า หรือบริการ ต่าง ๆ โดยจะคิดรวมกับราคาสินค้าไว้แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น “e-Revenue”

19 ทำอย่างไร..? เราจึงได้ชื่อว่า “เป็นคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง”
“e-Revenue” ทำอย่างไร..? เราจึงได้ชื่อว่า “เป็นคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง” เราต้องนำรายได้ที่แท้จริง มาเสียภาษีให้ตรงตามความเป็นจริง ของบุคคล และของสภาพกิจการ แค่นี้คุณก็คือ “คนดีที่เสียภาษีถูกต้องแล้ว”

20 เราจะเสียภาษีได้ที่ไหนบ้าง ?
Internet ที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคารพาณิชย์ สำนักงานสรรพาพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ “e-Revenue”

21 “e-Revenue” เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน


ดาวน์โหลด ppt “e-Revenue” “ภาษี”เรื่องง่าย ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google