งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer

2 5. In diagram given that n(u)=100 n(A)=40 ,n(B)=25
19 34 6 41 5. In diagram given that n(u)=100 n(A)=40 ,n(B)=25 and fill in the boxes Set A-B B-A AUB N(E) 34 19 59 60 75 41

3 5) The diagram shows the set U , A and B Practice 1.4
It is given that n(U)=100 , n(A)=40 , n(B) =25 , 41 100-59 A B 40-6 34 25-6 19 6 OK n(A – B) = n(B – A ) =

4 41 B A 34 6 19 solution n(A – B) = 40 – 6 = 34 OK

5 A 41 B 34 6 19 solution n(B – A) = 25 – 6 = 19 OK

6 Practice 1.4 B A = + + OK 5) The diagram shows the set U , A and B
41 B A 19 34 6 It is given that n(U)=100 , n(A)=40 , n(B) =25 , + + = 59 OK

7 A 41 B 19 34 6 solution OK

8 5) The diagram shows the set U , A and B
Practice 1.4 5) The diagram shows the set U , A and B A 41 B 34 6 19 It is given that n(U)=100 , n(A)=40 , n(B) =25 + = 60 OK

9 41 B A 34 6 19 solution OK

10 5) The diagram shows the set U , A and B Practice 1.4
41 A B 34 6 19 It is given that n(U)=100 , n(A)=40 , n(B) =25 , + = 75 OK

11 B A 41 6 19 34 solution OK

12 5) The diagram shows the set U , A and B
Practice 1.4 5) The diagram shows the set U , A and B 41 B A 34 6 19 It is given that n(U)=100 , n(A)=40 , n(B) =25 , OK

13 A 41 B 19 34 6 solution OK

14 A B C OK 6) The diagram shows the set U , A , B and C
It is given that n(U)=50 , n(A)=25 , n(B) =20 , n(C) = 30 A B 12-5 7 3 3 5 10 15-5 10-5 5 10 7 50-43 C OK

15 1 B A 3 7 3 5 5 10 10 7 C OK

16 B 2 A 7 3 3 5 10 5 7 10 C OK

17 3 A B 7 3 3 5 10 5 7 10 C OK

18 A A A B B B 4 C C C 5 OK

19 5 A B B A B A 5 C C C OK

20 ในการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,000 คน
Exemple ในการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,000 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ปรากฏว่ามีผู้ต้องการศึกษาต่อ จำนวน 370 คน ต้องการทำงานจำนวน 550 คน และต้องการศึกษาต่อหรือ ต้องการทำงานจำนวน 850 คน อยากทราบว่า ผู้ที่ต้องกาศึกษาต่อและต้อง การศึกษาต่อ และต้องการทำงานด้วยทั้งหมดกี่คน Solution U แทนเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย A แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ B แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการทำงาน OK

21 Exemple แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหรือต้องการทำงาน หรือ ทั้งเรียนและทำงานไปด้วย แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและต้องการทำงานไปด้วย จะได้ U n (A ) = 370 คน n (B ) = 550 คน 370-x x 550-x n (A U B ) = 850 คน OK

22 Exemple U 370-x n (A ) = 370 คน x 550-x n (B ) = 550 คน n (A U B ) = 850 คน ดังนั้น นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและต้องการทำงานไปด้วย มีทั้งหมด 70 คน OK

23 Home work Practice 1.4 Page… 25 จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหาจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชา และกาแฟ 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้งสองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ OK

24 Home work Practice 1.4 Page… 25 โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำการสำรวจข้อมูลจากผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 40 ปี จำนวน 1,000 ปี ปรากฏว่า มีคนสูบบุหรี่ 312 คน มีคนเป็นมะเร็งปอด 180 คน และมี660 คน ไม่สูบ บุหรี่และไม่เป็นมะเร็งที่ปอด อยากทราบว่า มีผู้สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอดจำนวน เท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด OK

25 Caerfully your assignments
Kru . Mr.Chaweng Stand SW 100 Caerfully your assignments

26 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google