งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning

2 Starting the Lesson: (Warm-up)- Good morning students.
- How are you today?S : ……………………………………….

3 1.โครงสร้างคณิตศาสตร์และรูปแบบการให้เหตุผล
คณิตศาสตร์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ 4 ส่วน คือ อนิยาม นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท 1. อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คำหรือข้อความที่มีการตกลงกันว่าไม่ต้องให้ความหมาย หรือคำจำกัดความ แต่เข้าใจตรงกันเป็นสากล 2, บทนิยาม (Defined Terms) หมายถึง คำหรือข้อความที่มีการให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน เพื่อทุกคนจะได้มีความเข้าใจตรงกัน

4 3. สัจพจน์ (Axiom/postulate)หมายถึงข้อความที่ตกลงกันและยอมรับว่าเป็นจริง
โดยไม่ต้องพิสูจน์ และนำไปอ้างเพื่อการพิสูจน์ข้อความอื่นว่าเป็นความจริงได้ 4).ทฤษฏีบท (Theorem) หมายถึง ข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยที่ข้อความเหล่านี้ได้มีการพิสูจน์โดยอาศัยจากทฤษฏีบท นิยาม สัจพจน์ และ วิธีการอย่างมีเหตุผล และข้อพิสูจน์นั้นเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล

5 แผนภาพของความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
อนิยาม นิยาม สมเหตุสมผล ทฤษฏี ข้อพิสูจน์ ไม่สมเหตุสมผล ไม่เป็นทฤษฏี สัจพจน์

6 Reasoning Types of reasoning techniques 1.(Inductive Reasoning)
2. (Deductive Reasoning)

7 1. Inductive Reasoning การให้เหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริง จากการสังเกตหรือการทดลองหลาย ๆ ครั้งจากกรณีย่อย ๆ แล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป

8 Example 1. (1) (1 x 9) = 11 (12 x 9) + 3 = 111 (123 x 9) + 4 = 1,111 (1,234x9) = 11,111

9 Inductive Reasoning Example 2. 1 = 1 1 + 2 = 3 1 + 2+ 3 = 6
= 1 = 3 = 6 = 10 = 15

10 Inductive Reasoning Example 3. 1 = 1 1 + 3 = 4 1 + 3 + 5 = 9
= 1 = 4 = 9 = 16

11 Inductive Reasoning Example 4. 1+10+100+1,000+10,000 = 11,111
= 11 = 111 ,000 = 1,111 ,000+10,000 = 11,111

12 Inductive Reasoning Example 5 11 x 11 = 121 111 x 111 = 12,321

13 Inductive Reasoning Example 6 9 x 9 = 81 99 x 9 = 891 999 x 9 = 8,991

14 2.พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ
Homework Practice 2.1 Page… 33 2.พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถให้ข้อสรุปได้หรือไม่ 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 94 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45

15 1.Use the inductive reasoning to find the solution Of the following
Page… 33 Homework Practice 2.1 1.Use the inductive reasoning to find the solution Of the following 1. 12,22,32,42,a ,-5,15,a 2. 12,10,8,6,a 7. 1,-1,-3,-5, a 3. 5,3,-1,-3, a 8.-5,-3,-1,1, a 4. 1,-1,1,-1,,1,a 9. 1,6,11,16,25,a 5. 1,4,9,16,25,a 10. 8 ,14 ,20,26 , a

16 Page… 33 Practice 2.1 2.พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถให้ข้อสรุปได้หรือไม่ 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135

17 3.พิจารณาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้
Practice 2.1 Homework Page… 33 3.พิจารณาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 1.มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับตัวเลขที่แทนจำนวนที่เป็นผลคูณอย่างไร 2. ผลคูณของ 142,857 กับ 5 และ 6 มีรูปแบบเดี่ยวกับ ข้อสรุปข้างต้นหรือไม่ 3.ผลคูณที่ได้จากการคูณ 142,857 ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ข้อสรุปข้างต้นเป็นจริงหรือไม่

18 Caerfully your assignments
Mr.kru Chweng Chitprasan Click when ready  Caerfully your assignments

19 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google