งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning

2 We will check the answer
ok Company Logo

3 Page… 33 Practice 2.1 Use the inductive reasoning to find the sotution of The following 1. 12,22,32,42,a 52 2. 12,10,8,6,a 4 3. 5,3,-1,-3, a -5 4. 1,-1,1,-1,,1,a -1 5. 1,4,9,16,25,a 36 ok

4 Page… 33 Practice 2.1 Use the inductive reasoning to find the sotution of The following ,-5,15,a 25 7. 1,-1,-3,-5, a -7 8.-5,-3,-1,1, a 3 9. 1,6,11,16,25,a 21 10. 8 ,14 ,20,26 , a 32 ok

5 Page… 33 Practice 2.1 2.พิจารณาผลคูณที่กำหนดให้ต่อไปนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณ และสามารถให้ข้อสรุปได้หรือไม่ 1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135

6 เมื่อนำตัวเลขที่แทนจำนวนในแต่ละหลักของผลคูณของจำนวนเต็มบวกใดๆ
1 x 9 = 9 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 6 x 9 =54 7 x 9 = 63 8 x 9 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 11 x 9 = 99 12 x 9 = 108 13 x 9 = 117 14 x 9 = 126 15 x 9 = 135 เมื่อนำตัวเลขที่แทนจำนวนในแต่ละหลักของผลคูณของจำนวนเต็มบวกใดๆ กับ 9 มาบวกกัน ผลบวกที่ได้จะหารลงตัวด้วย 9

7 3.พิจารณาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้
Practice 2.1 Page… 33 3.พิจารณาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 2. ผลคูณของ 142,857 กับ 5 และ 6 มีรูปแบบเดี่ยวกับข้อสรุปข้างต้นหรือไม่ 1.มีข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขที่แทนจำนวนที่เป็นผลคูณอย่างไร 3.ผลคูณที่ได้จากการคูณ 142,857 ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ข้อสรุปข้างต้นเป็นจริงหรือไม่

8 Practice 2.1 Page… 33 142,857 x 1 = 142,857 142,857 x 2 = 285,714 142,857 x 3 = 428,571 142,857 x 4 = 571,428 และ เสมอ 1 4 2 8 5 7 1.จากการสังเกตจำนวนที่เป็นผลคูณพบว่าผลการคูณที่ได้ประกอบด้วยเลขโดด

9 2.โดยการใช้เหตุผลแบบอุปนัย ผลคูณของ 142,857 x 5

10 3.เนื่องจาก 142,857 x 7 พบว่า 7 x 7 = 49 ซึ่งทำให้ผลคูณมีจำนวนที่
ซึ่ง 6 ไม่มีอยู่ในชุดตัวเลข ดังนั้น คำตอบที่ได้จากการคูณ ด้วย 7 และ 8 โดยใช้ข้อสรุปข้างต้นไม่เป็นจริง

11 Inductive Reasoning 1,089 x 1 = 1,089 1,089 x 2 = 2,178 1,089 x 3
1,089 x 1 = 1,089 1,089 x 2 = 2,178 1,089 x 3 3,267 = 1,089 x 4 = 4,356 1,089 x 5 = 5,445 1,089 x 6 = 6,534 1,089 x 7 = 7,623 1,089 x 8 = 8,712 1,089 x 9 = 9,801 Company Logo

12 Example 1 ok จงหาว่าผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่
จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ โดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย 7 x 9 = 63 1 x 3 = 3 3 x 5 = 15 5 x 7 = 35 3 x 7 = 21 7 x 11 = 77 1 x 5 = 5 5 x 9 = 45 3 x 9 = 27 5 x 11 = 55 7 x 13 = 91 1 x 7 = 7 3 x 11 = 33 5 x 13 = 65 7 x 15 = 105 1 x 9 = 9 สรุปว่า ผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนที่เป็นจำนวนคี่ จะเป็นจำนวนคี่ ok Company Logo

13 ทำนายทายทัก จำนวนที่เลือกคือ …… 1.ให้เลือกจำนวนนับมาหนึ่งจำนวน 4 =
1.ให้เลือกจำนวนนับมาหนึ่งจำนวน 4 = 2.คูณจำนวนนับที่เลือกด้วย 4 3.นำผลลัพธ์ที่ได้บวกด้วย 6 6 = 4.นำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 2 2 = 5.นำผลลัพธ์ที่ได้ลบด้วย 3 3 = จำนวนที่เลือกคือ ……

14 Home work 2.1 4.พิจารณาผลคูณต่อไปนี้ 37 x 3 = 111 37 x 6 = 222
Page… 34 4.พิจารณาผลคูณต่อไปนี้ 37 x 3 = 111 37 x 6 = 222 37 x 9 = 333 37 x 12 = 444 มีข้อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับตัวคูณและผลคูณข้างต้น ใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยเพื่อหาตัวคูณที่ได้ผลคูณเป็น 555 , 666, 777, 888 ,999

15 Page… 34 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 1) (9 x 9 ) = (98 x 9 ) = (987 x 9 ) = 8,888 (9,876 x 9 ) = 88,888 ok Weng-math

16 Page… 34 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 2) x = 1,156 x = 111,556 3,334 x 3,334 = ok Company Logo

17 Page… 34 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 3) = 4 – 2 = 8 - 2 = = ok Company Logo

18 Page… 35 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ = ok Company Logo

19 Page… 35 5) จากแบบรูปของสมการที่กำหนดให้ จงหาสมการถัดไปโดยใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย และตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยวิธีการคำนวณ 5) (6) = 6(6 – 1 ) 5(6) + 5 (36) = 6(36 – 1 ) 5(6) + 5 (36) + 5 (216) = 6(216 – 1 ) ok

20 See you again next time Company Logo


ดาวน์โหลด ppt Wangg991.wordpress.com Stand SW 100 Click when ready  Reasoning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google