งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
เซต F M B N นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช ครู ผู้ช่วย โรงเรียนโนนคำพิทยาคม

2 เซต เซต เซต หมู่, เหล่า, พวก, กลุ่ม เซตของชื่อวันในสัปดาห์
F M B N เซต เซต หมู่, เหล่า, พวก, กลุ่ม เซตของชื่อวันในสัปดาห์ ตัวอย่าง เซตของสระในภาษาอังกฤษ เซตของเดือนที่มี 31 วัน เซตของจังหวัดในภาคอีสาน เซตของคำตอบของสมการ เซตของจำนวนคี่ที่หารด้วย 2 ลงตัว

3 เซต การเขียนเซต แบบแจกแจงสมาชิก แบบแจกบอกเงื่อนไข 1
F M B N การเขียนเซต 1 แบบแจกแจงสมาชิก เซตของวันในแต่ละสัปดาห์ {อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์} เซตของแต้มบนลูกเต๋า {1, 2, 3, 4, 5, 6} 2 แบบแจกบอกเงื่อนไข เซตของวันในแต่ละสัปดาห์ { x | x เป็นวันในแต่ละสัปดาห์} “เซตเอ เป็นเซตของ เอ็กซ์ โดยที่ เอ็กซ์ เป็นวันในแต่ละสัปดาห์”

4 เซต การเขียนเซต จงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปแจกแจงสมาชิก 1
F M B N การเขียนเซต จงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปแจกแจงสมาชิก ตัวอย่าง 1 เซตของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย {พม่า, ลาว, กัมพูชา, มาเลเซีย } 2 เซตของจังหวัดในประเทศไทยที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย “จ” {จันทบุรี} 3 เซตของจำนวนเต็มคู่บวก {2, 4, 6, 8, 10, …} 4 เซตของจำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขสองหลัก {10, 11, 12, 13, …, 99}

5 เซต การเขียนเซต จงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปบอกเงื่อนไข 1
F M B N การเขียนเซต จงเขียนเซตในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปบอกเงื่อนไข ตัวอย่าง 1 {a, e, i, o, u} {x | x เป็นสระในภาษาอังกฤษ} 2 {อาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์} {x | x เป็นวันในสัปดาห์} 3 {1, 2, 3, 4, 5, 6} {x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 7} 4 {ก, ข, ฃ, ค, ฅ, …, อ, ฮ} {x | x เป็นพยัญชนะไทย}

6 เซต การเขียนเซต เป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกของ
F M B N การเขียนเซต เป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกของ เป็นสมาชิกของ ไม่เป็นสมาชิกของ จำนวนสมาชิกของ

7 เซต การเขียนเซต เซตว่าง เซตที่ไม่มีสมาชิก สัญลักษณ์ หรือ
F M B N การเขียนเซต เซตว่าง เซตที่ไม่มีสมาชิก สัญลักษณ์ หรือ เช่น เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 0 เซตจำกัด เซตที่บอกได้ว่ามีจำนวนสมาชิกเท่าใด เช่น {1, 3, 5, 7, 9} เซตอนันต์ เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด เช่น {1, 3, 5, 7, 9, …}

8 เซต ข้อตกลงเกี่ยวกับเซต เซตว่างเป็นเซตจำกัด เซตที่สำคัญ ๆ
F M B N ข้อตกลงเกี่ยวกับเซต 1 เซตว่างเป็นเซตจำกัด 2 เซตที่สำคัญ ๆ เซตของจำนวนเต็มบวก เซตของจำนวนเต็มลบ เซตของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนนับ เซตของจำนวนเฉพาะ

9 เซต F M B N เซตที่เท่ากัน เซต A เท่ากับ เซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย A = B ตัวอย่าง

10 เซต F M B N เซตที่เท่ากัน ให้ และ จงพิจารณาว่าเซตใดบ้างที่เท่ากัน และเซตใดบ้างที่ไม่เท่ากัน ตัวอย่าง วิธีทำ เพราะสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ และสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ เพราะ แต่ เพราะ แต่

11 เซต เซตที่เท่ากัน ให้ และ เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า จงหาว่าเซต
F M B N เซตที่เท่ากัน ให้ และ เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า จงหาว่าเซต เท่ากับเซต หรือไม่ ตัวอย่าง จาก เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า วิธีทำ จะได้ และ พบว่า แต่ ดังนั้น

12 เซต เอกภพสัมพัทธ์ เอกภพสัมพัทธ์
F M B N เอกภพสัมพัทธ์ เอกภพสัมพัทธ์ เซตที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นขอบเขตของการดำเนินการเกี่ยวเซต ซึ่งจะไม่กล่าวถึงสิ่งใดนอกเหนือจากสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ สัญลักษณ์ ถ้าไม่ระบุเอกภพสัมพัทธ์ว่าเป็นเซตใด ให้หมายถึง เซตของจำนวนจริงเป็นเอกภพสัมพัทธ์

13 เซต F M B N เอกภพสัมพัทธ์ กำหนด จงเขียนเซต ในรูปแจกแจงสมาชิก เมื่อกำหนดเอกภพสัมพัทธ์ต่อไปนี้ ตัวอย่าง 1 2 3

14 เซต สับเซต กำหนดให้ และ เป็นเซตใด ๆ 1
F M B N สับเซต กำหนดให้ และ เป็นเซตใด ๆ 1 เป็นสับเซต ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ 2 ไม่เป็นสับเซต ก็ต่อเมื่อ สมาชิกอย่างน้อย 1 ตัวของ เป็นสมาชิกของ 3 เซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซต

15 เซต สับเซต กำหนดให้ จะได้ว่า เนื่องจากสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ
F M B N สับเซต กำหนดให้ ตัวอย่าง จะได้ว่า เนื่องจากสมาชิกทุกตัวของ เป็นสมาชิกของ เนื่องจากสมาชิก แต่ กำหนดให้ ตัวอย่าง จงพิจารณาว่าความสัมพันธ์แต่ละข้อเป็นจริงหรือไม่

16 เซต สับเซต จงพิจารณาว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด 1 เพราะ และ 2
F M B N สับเซต จงพิจารณาว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือผิด ตัวอย่าง 1 เพราะ และ 2 เพราะ ไม่ได้อยู่ใน 3 เพราะ แต่ 4 เพราะ และ

17 เซต สับเซต กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ และ เป็นจำนวนสมาชิกของเซต
F M B N สับเซต กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ และ เป็นจำนวนสมาชิกของเซต จะได้ จำนวนสับเซตทั้งหมดของ เท่ากับ เซต กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ ตัวอย่าง จาก วิธีทำ จะได้ สับเซตของ จะมีทั้งหมด เซต ได้แก่ สับเซตแท้ของ

18 เซต สับเซต กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ จาก จะได้
F M B N สับเซต กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ ตัวอย่าง วิธีทำ จาก จะได้ สับเซตของ จะมีทั้งหมด เซต ได้แก่ สับเซตแท้ของ

19 เซต สับเซต กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ จาก จะได้
F M B N สับเซต กำหนดให้ จงหาสับเซตทั้งหมดของ ตัวอย่าง วิธีทำ จาก จะได้ สับเซตของ จะมีทั้งหมด เซต ได้แก่ สับเซตแท้ของ

20 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
เซต F M B N แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ เซตใด ๆ เอกภพสัมพัทธ์

21 แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์
เซต F M B N แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ กำหนดให้ ตัวอย่าง สามารถเขียนเป็นแผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ได้ดังนี้

22 เซต การดำเนินการของเซต ยูเนียน
F M B N การดำเนินการของเซต ยูเนียน ยูเนียนของ และ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ หรือ หรือของทั้งสองเซต เขียนแทนด้วย หรือ กำหนดให้ ตัวอย่าง

23 เซต การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชัน
F M B N การดำเนินการของเซต อินเตอร์เซกชัน อินเตอร์เซกชันของ และ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกทั้งของ และ เขียนแทนด้วย และ กำหนดให้ ตัวอย่าง

24 เซต การดำเนินการของเซต คอมพลิเมนต์
F M B N การดำเนินการของเซต คอมพลิเมนต์ คอมพลิเมนต์ของ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ แต่ไม่เป็นสมาชิกของ เขียนแทนด้ยว กำหนดให้ ตัวอย่าง

25 เซต การดำเนินการของเซต ผลต่าง
F M B N การดำเนินการของเซต ผลต่าง ผลต่างของของ และ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของ แต่ไม่เป็นสมาชิกของ เขียนแทนด้วย และ กำหนดให้ ตัวอย่าง

26 เซต F M B N การดำเนินการของเซต สมบัติเกี่ยวกับเซต 1 5 2 3 6 4 7

27 เซต เพาเวอร์เซต กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ
F M B N เพาเวอร์เซต กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ เพาเวอร์เซตของ คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสับเซตทั้งหมดของ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ กำหนดให้ จงหา ตัวอย่าง วิธีทำ จาก จะได้ว่าสับเซตทั้งหมดของ ได้แก่ ดังนั้น

28 เซต เพาเวอร์เซต สมบัติของเพาเวอร์เซต 1 2 3 4 5 6 7
F M B N เพาเวอร์เซต สมบัติของเพาเวอร์เซต กำหนดให้ และ เป็นเซตใด ๆ 1 2 3 4 ถ้า เป็นเซตจำกัด และ มีสมาชิก ตัว แล้ว จะมีสมาชิก ตัว 5 ก็ต่อเมื่อ 6 7

29 เซต จำนวนสมาชิกของเซต 1 2 กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ จำนวนสมาชิกของ
F M B N จำนวนสมาชิกของเซต กำหนดให้ เป็นเซตใด ๆ จำนวนสมาชิกของ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด 1 ใช้วิธีการเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 2 ใช้สูตร

30 เซต จำนวนสมาชิกของเซต
F M B N จำนวนสมาชิกของเซต กำหนดให้ และ มีสมาชิก 100, 40, 25 และ 6 ตัว ตามลำดับ จงหาจำนวนสมาชิกของเซตต่าง ๆ ลงในตาราง ตัวอย่าง วิธีทำ เซต จำนวนสมาชิก จากโจทย์

31 เซต จำนวนสมาชิกของเซต 1 2 3 1 2 3
F M B N จำนวนสมาชิกของเซต นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 100 คน ชอบวิชาฟิสิกส์ 20 คน ชอบวิชาเคมี 15 คน ในจำนวนนี้ชอบทั้งวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมี 10 คน จงหาว่า ตัวอย่าง 1 จำนวนนักเรียนที่ชอบเพียงหนึ่งวิชา 2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ชอบวิชาทั้งสอง 3 จำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบทั้งสองวิชานี้ วิธีทำ ฟิสิกส์ เคมี 1 15 คน 2 25 คน 3 75 คน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google